Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜZDÄKI GARA TEGMILLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.35 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýüzdäki gara tegmilleriň döreme sebäbini anyklamak, olardan dynmak üçin usullary we çäreleri kesgitlemäge kömek edip bilerdi. Kähalatlarda, öýde taýýarlanan agardyjy ýapgylary ulanma tegmilleri agartmak üçin ýeterlik bolsa, köplenç olary aýyrmak kosmetolog tarapyndan birnäçe tapgyrlaýyn çäreleriň geçirilmegini talap edýändir. Bu babatda has giňişleýin maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýüze çykan ýakaly nädip aýyrmaly?" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 6959 gezek okalan