Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜZDÄKI GARA TEGMILLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (15 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýüzdäki gara tegmilleriň döreme sebäbini anyklamak, olardan dynmak üçin usullary we çäreleri kesgitlemäge kömek edip bilerdi. Kähalatlarda, öýde taýýarlanan agardyjy ýapgylary ulanma tegmilleri agartmak üçin ýeterlik bolsa, köplenç olary aýyrmak kosmetolog tarapyndan birnäçe tapgyrlaýyn çäreleriň geçirilmegini talap edýändir. Bu babatda has giňişleýin maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýüze çykan ýakaly nädip aýyrmaly?" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4628 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

men yuzumde gara tegmil bar(sepgil)cagalykdan bari
sony nadip ayyrmaly?

Serdar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ýuzdaki sypjyrykdan galan yzy oy serlerinde nadip ayyrmaly

Maysa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Agzyň daşyna birzatlar çykýar şire alergiyam barmyka.Sagbolun

Anwar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

ýüzdäki dürtügi nädip aýyrmaly

Mähri
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

ýüzdäki dürtügi nädip aýyrmaly

Mähri
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam men yuzumde gara meñ yaly zat cykya name sebapdenka ayrma ussuly barmyka

dowlet
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bolya bagşlan

Lacyn
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men pikirimçe bil agyrsy uly yaşlylarda bolya yöne

Lacyn
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location