Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BEDENDÄKI GYLLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkek adamlaryň (aýallaryň hem) bedeniniň gyl örtüginiň derejesi testosteron gormonynyň derejesine bagly bolup, onuň mukdaryny peseltme synanşyklary endokrin ulgamyň başga bozulmalaryna getirip biler.

Şol sebäpden hem, artykmaç gyl örtüginden dynmagyň usullaryny bilip, olary dogry ulanma, sizi bu oňaýsyz kynçylykdan belli bir wagt halas edip biler. Erkek adamlary, esasan gaşlarynyň arasynda, arkasynda, döşünde ösýän gyl örtüginiň köplügi alada goýup bilýändir.

Öý şertlerinde sakgal syrylýan stanok ýa-da dürli kremdir geller bilen gyl örtügini aýyrma synanşyklary geçirmek elýeterli bolsa-da, bu çäreler gysgamöhletleýin (2 -6 gün) peýdalylygy bilen tapawutlanýandyrlar.

Ýöriteleşdirilen kosmetologiki merkezler Size birnäçe usullaryň kömegi bilen oňaýsyz kynçylykdan dynmaga kömek edip biler:

► Bioepilýasiýa- deriniň ýüzüne parafin çalnyp, soňundan ýörite kosmetiki süpürgiçler bilen süpürlip aýrylýandyr. Bu usul agyryly bolsa-da, netijeliligi 3-5 hepde saklanýandyr.

► Fotoepilýasiýa-gönükdirilen ýagtylyk akymynyň saçlaryň saklaýan melanin pigmentine edýän täsirine esaslanandyr. Kosmetologiýada iň täze we agyrsyz usullaryň biri bolup, ol allergiki täsirliligiň ýüze çykmagyna getirýän däldir.

► Lazer epilýasiýasy-lazer şöhlesiniň saçyň düýpjagazlaryna edýän täsiri ulanylýp, uzakmöhletleýin netijeliligi bilen bellidir.

Öý şertlerinde ulanylýan usullar netijesiz bolup, Sizi kanagatlandyrmaýan bolsa, kosmetolog lukmanlaryna maslahat üçin ýüzlenip bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3469 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam men bedenimdaki gara tegmillerden nadip dynyp bilerin.bular mende 4,5 ay bari bar olaryn cykmagynyn sebabi nameka?

saytyn okyjysy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Merdan"]Salam. Meniň size şeýle soragym bar. Ençene wagt bäri pilçämde agyry duýýan esasanda çep pilçede. Eginlerime aram aram basyş, nagruzka duýýan. Eginlerdaki agyry ayak üstünde köp bolamda duýýan we ýatyp dynjymy alanymdan soň...

[quote name="Merdan"]Salam. Meniň size şeýle soragym bar. Ençene wagt bäri pilçämde agyry duýýan esasanda çep pilçede. Eginlerime aram aram basyş, nagruzka duýýan. Eginlerdaki agyry ayak üstünde köp bolamda duýýan we ýatyp dynjymy alanymdan soň kän agyryny duýamok. Emma pilçedaki agyryny kän duýýan. Üstesinede ýüregim hem aram aram agyrýar. Sonky wagtlar agyry hasda güýjän ýaly. Esasanda ýatmak üçin kese ýagdaýda duramda ýürek agyrym güýjeýär. Bular düýpli zatmyka we name hereketleri etsem bolar? Jogabyňyza minnetdar.[/quote]<br /><br />Salam,size haýal etmän kardiolog lukmanyna ýüz tutmaklygy maslahat berýärin.Ýürek irradiýasiýa(dürli organlara agyry bermek) şekilde alamatlary bar.<br /><br />P.s :men lukman däl,edil siz ýaly okujy.

Dowamy
KGP
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

► Lazer epilýasiýasy- turkmenistan bamy şo. Bar bolsa nirelerde bar? Haysy nomer bilen habarlaşyp bileris?

Anna
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam. Meniň size şeýle soragym bar. Ençene wagt bäri pilçämde agyry duýýan esasanda çep pilçede. Eginlerime aram aram basyş, nagruzka duýýan. Eginlerdaki agyry ayak üstünde köp bolamda duýýan we ýatyp dynjymy alanymdan soň kän agyryny duýamok....

Salam. Meniň size şeýle soragym bar. Ençene wagt bäri pilçämde agyry duýýan esasanda çep pilçede. Eginlerime aram aram basyş, nagruzka duýýan. Eginlerdaki agyry ayak üstünde köp bolamda duýýan we ýatyp dynjymy alanymdan soň kän agyryny duýamok. Emma pilçedaki agyryny kän duýýan. Üstesinede ýüregim hem aram aram agyrýar. Sonky wagtlar agyry hasda güýjän ýaly. Esasanda ýatmak üçin kese ýagdaýda duramda ýürek agyrym güýjeýär. Bular düýpli zatmyka we name hereketleri etsem bolar? Jogabyňyza minnetdar.

Dowamy
Merdan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location