Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAÇ OTURTMAK ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Saç oturtmak çäresiniň howplulygy, ony geçirmegiň usulynyň saýlanşyna we hirurg lukmanyň hünärmenlik derejesine köp derejede baglydyr. Häzirki wagtda ulanylýan usullar saglyk üçin howpsyzdyr we gaýraüzülmelere getirýän däldir. Ýöne saç oturtma operasiýasyny geçirmäge garşy görkezmeler hemişe anyklanylmalydyr. Deriniň ýiti ýokançly keselleri dörän halatynda we ganyň lagtalanmagynyň pesliginden ejir çekýän adamlara bu çäräni geçirmek bolýan däldir. Şeýle-de, süýjikeselli adamlarda saç otutmak kosmetiki bejergisi seresaplylyk bilen geçirilmelidir.

Saýtyň lukmany.

  • 3370 gezek okalan