Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BURNUM NÄME ÜÇIN GANAÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (10 Ses)

Hormatly Kerwen!

Burnuň ganamagyna gan basyşyň ýokarlanmagy, burnuň we burnuň ýanyndaky boşluklaryň alawlama hadysalary, ganyň lagtalanmagyny peseldýän gan ulgamynyň keselleri, burnuň şikeslenmegi, burnuň içinde döreýän täze döremeler (meselem, polipler), günüň aşagynda uzak gezmeler sebäp bolup biler. Burun ganamalaryň sebäbini anyklap, degişli bejergini geçirmek üçin maşgala lukmanynyň we gulak-burun-bokurdak lukmanynyň maslahatyny almak Siziň üçin peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2799 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gysda hem ganaya ganasa wagty bn goyanok

Agajan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gunde gzmesen hem ganaya gysh aylarynda hem

Kerven
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

D

Kerven
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location