Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TISGINMÄNIŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (16 Ses)

Hormatly okyjy!

Hereket wagty ýa-da asudalykda myşsalaryň erksiz, tertipsiz ýygrylmagy netijesinde tisginme döreýändir. Oňa lukmançylykda "miokloniýa" diýilýär. Gorkma netijesinde, ukuda döreýän tisginme başga çynlakaý sebäpler bolmasa kada hasaplanýar. Köplenç myşsalaryň ýygrylmagy daşdan täsir edýän bir gyjyndyrma berilýän jogap höküminde ýüze çykýar, meselem, ýagtylyk, gaty ses, duýdansyz elleme. Myşsalaryň dowamsyz ýygrylmagy howsalaly ýagdaýlarda, hynçgyrmada, aşa fiziki agramlylykda hem döräp bilýändir.

Eger tisginme hiç hili sebäpsiz, ýygy ýüze çykýan bolsa, onda onuň sebäbini gözleme wajyp bolup durýandyr. Dürli-dürli myşsa toparlaryň dürli ýygylykda ýygrylmagy beýniniň zeperlenmelerinde (täze döremeler, ensefalit, amiloidoz, leýkodistrofiýa, gematohromatoz), beýni gan aýlanşygynyň bozulmalarynda, beýniniň şikeslenmelerinde, ganda glýukozanyň, natriý mineralynyň peselmeginde, derman serişdeleri bilen zäherlenme bolanda, ýokary temperaturanyň täsiri bilen ýüze çykyp bilýändir.

Sizde döreýän tisginmäniň sebäbini anyklamak üçin lukmana ýüz tutup, degişli barlaglary geçmek peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1831 gezek okalan

Teswirler (6)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Ahmet

dogrusyny aytsam mena kan tisginemok...

 
  1. Ahmet

maglumatynyz uchin minnetdar hormatly lukman!

 
  1. Gerimli

Sag bolsun aýdýaryn

 
  1. irada

tisginmek bu kop adamlarda bolup duryandyr menin pikrimche bu adama zyyanyz ol adam duyguchyl bolsa bu kop bolup duryar men ozim duyguchul we shunun yuzunden kop tisginyan

 
  1. Shatlyk

Lukman ukyda tisginmäniñ sebäpleri batafsil aýdaýsañyz

 
  1. Myrat

Salam lukman meni biynjalyk edýän zat ýumurtgalarymda dörän agyrylar çep tarapky ýumurtgamyň göwrümi ulalyp agyry döreýär hiç hilli keseliň ýok ýöne agyry başlamazdan öň futbol oýnunda top degip gaty agyry döredi şondan soň bu başlady.ýaşym 23de...

Salam lukman meni biynjalyk edýän zat ýumurtgalarymda dörän agyrylar çep tarapky ýumurtgamyň göwrümi ulalyp agyry döreýär hiç hilli keseliň ýok ýöne agyry başlamazdan öň futbol oýnunda top degip gaty agyry döredi şondan soň bu başlady.ýaşym 23de maňa maslahat beriň näme bu worokasil keselimi ýa başga haýsy lukmana ýüz tutaýyn.eger warakasil bolsa bu kesel barada aýdyp geçiň.Haýyş sizden jogabyňyza garaşýan.tiz wagtda berersiňiz diýip jogap diýip umyt edýärin.jogap üçin öňünden sag boluň.

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location