Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWÜSLERDÄKI ÇIŞ GORKULYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwüslerde dörän çiş mastopatiýanyň alamaty bolup biler. Ol hem dürli görnüşlerde ýüze çykyp, bedende endokrin näsazlyklarynyň ýüze çykmagy  bilen onuň döreme töwekgelçiligi artýandyr. Ol düwünlerde  aýbaşy gelmezden öň agyry hem peýda bolup bilýändir. Bu ýagdaý durmuşa çykmaga  päsgelçilik döretmeýän hem bolsa, göwüslerde döreýän howply täze döremeleriň öňüni almak üçin mammolog (göwüslerde döreýän keselleri bejerýän lukman) lukmana özwagtynda ýüz tutmak ýerlikli bolardy. Lukman degişli barlaglardan soň (çişden alnan sitologiýa barlagy, ganyň onkomarkerlere barlagy, mammografiýa) bejerginiň görnüşini kesgitläp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3446 gezek okalan