Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAKDA DÖREÝÄN DAMAR ÇEKMELER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

Hormatly Kakajan!

Statistiki maglumatlara görä, ýer ýüzüniň ýaşaýjylarynyň 80%-den gowragy aýaklarda gaýtalanyp durýan damar çekmelerden ejir çekýärler.

Bedende kalsiý, magniý, kaliý hem-de D witamininiň ýetmezçiligi damar çekmeleriň esasy sebäbi höküminde bellenilýär. Sary gaýnamalaryn bejergisinde ulanylýan antasid dermanlar bu duzlaryň özleşdirilmegini kynlaşdyrsalar, buşukdyryjy serişdeler bedenden olaryň çykarylmagyny ýokarlandyryp bilerler. Adam köp derlände hem kaliý duzunyň köp ýitirilmegi netijesinde, yssy howalarda ýa-da depginli geçirilýän sport türgenleşiklerinden soň, aýaklaryň damar çekmelerini ýygy syn edip bolýandyr.

Damar çekmeleriň başga sebäpleri höküminde wenalaryň warikoz giňelmesini, aýaklaryň gan aýlanşygynyň dowamly bozulmalaryny, galkan şekilli mäziň kesellerini, süýji keselini, ýasydabanlygy, aýaklaryň şikeslenmesini, fiziki agramlylygyň täsirini, aýaklaryň üşemegini belläp bolýandyr.

Sebäpleriň köpdürliligini göz öňüne tutup, ony kesgitlemek we degişli bejergini geçirmek üçin lukmana ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3455 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Menin 7 yaayndaky oglumyn koplenc ayagy cekdirilip galyar sol ayagy gapdalyndan kicirakka ukol tersirak uruldy sol tasir edip bilermi

Atamyrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

ayagyn. nerwi damarlary sowklapdyr, guchli agry bar 5 gunden bari bejergi alyar peyda edenok

byram koshayew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman! Meniñ oylenenime 10ay boldyyone caga galanok wraclaram gelnimiñ matgasy kici, sowuklamasy bar diyyaler.licenya aldyrdym yone netije intek yok hormatly lukman indi name etsemkam!

Perhat
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location