Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREK SAG TARAPDA BOLUP BILÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýüregiň sag tarapda ýerleşmegi bilen adam doglup bilýär. Ýüregiň sag tarapda ýerleşmeginiň ýygylygy 10 000 adama 1-2 ýagdaý düşýändir. Ýüregiň ýeriniň üýtgedilmegi, çaga düwünçeginiň ösüşinde kemçilikleriň döremegi netijesinde ýüze çykyp, ýüregiň depesiniň hem-de onuň köp böleginiň döş kapasasynyň sag tarapynda ýerleşmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Ýüregiň ýerleşişiniň üýtgemegi başga agzalaryň ýeriniň üýtgemegi bilen (bagyr-çep tarapda, dalak-sagda) hem utgaşyp bilýändir. Bu ýagdaýyň adamyň kemala gelşine hem-de saglygyna hiç hili ýaramaz täsir etmeýänligi sebäpli, bejergi çärelerini geçirilmegini talap edýän däldir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3154 gezek okalan