Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MENIŇ AGAM NÄME ÜÇIN SEMRÄNOK?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.25 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň agaňyz kesellemezden öň artykmaç agramlymydy? Ol başky agramynyň näçe kilogramyny ýitirdi? Elbetde, iýmitde uglewodyň hem-de belogyň mukdaryny köpeldip beden agramyny  artdyryp bolar. Ýöne iki gezek ýüregiň infarktyny geçiren adama semremek, ýürege düşýän agramy köpeldip, gan ýetmezçiligiňe getirip biler. Lukmanlar infarkt geçiren näsaglara agramyny kadaly ýagdaýda, semremän saklamagy maslahat berýärler. Eger Siziň agaňyzyň agramy boýuna görä kybapdaş bolsa (boýuň görkezijisi – 100, meselem, boýy 170sm – 100=70kg agramy), semreme ugrunda çäreleri alyp barma saglyk üçin (ylaýtada ýürek-damar ulgamy üçin) zyýanly bolup biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2586 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly Abdulla!<br /> Elbetde,agaňyz ýokary kaloriýaly iýmitlenme,beden myşsalarynyň çeýeligini ýokarlandyrýan maşklar (geçirilen ýörek keseline görä saýlanan)bilen meşgullanyp beden agramynyň artmagyny gazanyp biler.Bu çärelere başlamazdan öň...

Hormatly Abdulla!<br /> Elbetde,agaňyz ýokary kaloriýaly iýmitlenme,beden myşsalarynyň çeýeligini ýokarlandyrýan maşklar (geçirilen ýörek keseline görä saýlanan)bilen meşgullanyp beden agramynyň artmagyny gazanyp biler.Bu çärelere başlamazdan öň sizi gözegçilikde saklaýan kardiolog lukmany bilen maslahatlaşmak zerurdyr.Barlagyň görkezijileri (elektrokardiografiýa barlagy,ýörite geçirilýän synaglar)kadaly bolan halatynda beden agramynyň ýuwaş-ýuwaşdan 4-5 kg.köpelmegi agram salmalara getirip bilmeýär.Ýöne ýene bir zady belleme wajypdyr.Agaňyzyň boýuna görä pes agramlylygy nesil yzarlaýjylyk häsiýete eýe bolýan bolsa,geçirilýän çäreler az netijeli hem bolup bilerler.

Dowamy
lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly lukman. Ol 29-yashynda. Ol infarkt keselini gechirmankade 65-klagramdan agyr bolmandyr. Hazirem onun agramy 2-yyl bari 57 klagramdan gechenok. Onun boyy 175sm. Onun agramy boyuna layyk dal. Ol agramyny boyuna layyk etjek bolsa name...

salam hormatly lukman. Ol 29-yashynda. Ol infarkt keselini gechirmankade 65-klagramdan agyr bolmandyr. Hazirem onun agramy 2-yyl bari 57 klagramdan gechenok. Onun boyy 175sm. Onun agramy boyuna layyk dal. Ol agramyny boyuna layyk etjek bolsa name zatlar etmeli. Ya ol pes agramda gezmelimi. 57-klagramdan artyk semrese zyyany degermi. Maslahat bermeginizi hayysht etyaris. Hosh sag bolun!

Dowamy
abdulla
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location