Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREGIM AGYRÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (9 Ses)

Hormatly Mahym!

Çep garynjygyň gipertrofiýa (myşsalaryň aşa galňaşmagy) alamaty ýüregiň dogabitdi näsazlyklarynda, gan basyşyň ýokarlanma keselinde, ateroskleroz keselinde, böwrek kesellerinde, ýürek ýetmezçiligi bilen geçýän kesellerde ýüze çykyp biler. Bu ýagdaý sport türgenlerinde, agyr fiziki zähmet bilen meşgullanýan adamlarda hem duş gelip bilýändir. Bu alamatyň ýüze çykmagy, ýüregiň özüni kislorod bilen üpjün etmegi üçin uly agram salmalar bilen işleýändiginden habar berip, bu ýagdaýa getirýän sebäbi aradan aýyrma möhüm bolup durýandyr.

Bu ýagdaý gan basyşynyň üýtgemeginiň, kelle agyrylaryň, kadasyz ýürek urgularyň ýüze çykmagynyň, ukynyň bozulmagynyň, döşde döreýän agyrylaryň sebäbi bolup, ol ýüregiň infarkt keseliniň ýüze çykmagynyň hem töwekgelçiligini ýokarlandyrýandyr. Bu alamatyň ýüze çykmagynyň sebäbini anyklap, doly bejergi çärelerini geçirmek üçin kardiolog lukmanyna ýüz tutmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3558 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Lukman
Mende yurek agyrysy peyda bolup baslady basda kan bildirmeyadi yone gun gecdigice agyry guyclenyan yaly mana maslahat berayin

Guljemal
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

hormatly lukman men 3 yyldan bari mende emeli sperma bolunip cykya bu nameden bolup bilya gorkulymy

esko
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Merdan!<br /> Aspirin Kardio dermany düzüminde asetilsalisil turşulygyny saklap, bu derman ganyň lagtalanyp, gan damarlaryny dykmagynyň öňüni alýandyr. Bize belli bolan aspirin dermanyndan, bu derman inçe içegede ereýänligi bilen tapawutlanýandyr...

Merdan!<br /> Aspirin Kardio dermany düzüminde asetilsalisil turşulygyny saklap, bu derman ganyň lagtalanyp, gan damarlaryny dykmagynyň öňüni alýandyr. Bize belli bolan aspirin dermanyndan, bu derman inçe içegede ereýänligi bilen tapawutlanýandyr we aşgazanyň nemli örtügine öz ýaramaz täsirini ýetirýän däldir.Bu dermany ýörek myşsasynyň infarktynyň, beýnä gan inmeleriň, operasiýalardan soň damarlarda gan lagtalarynyň döremeginiň öňüni almak üçin ulanmak maslahat berilýändir.Bu derman serişdesini ulanmaga garşy görkezmeleriň bardygy sebäpli, degişli mukdarda ony lukman bellemelidir.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman <br />gyzlyk perdesinin alynanyny nadip bilse bolarka kabirleri gan aksa gyzlyk perde alyndy diyip hasap etyaler so cynmy jogabynyza garashyan<br /><br />onsan gyzlygy alanymdan son gunde gyzyn icine dokmek hokmanmy

serdar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

hormatly lukman men size sunyaly soraglar bilen yuzlenyan Кардио (Aspirin Cardio) su derman name peydasy bar

merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

hormatly lukman men size sunyaly soraglar bilen yuzlenyan

merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

hormatly lukman men size sunyaly soraglar bilen yuzlenyan Кардио (Aspirin Cardio) su derman name peydaly aydayynda

merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

...

Begench
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location