Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜREK WE BÖWREK ÇIŞGINLILIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Böwrek we ýürek keselleri sebäpli döreýän çişginliligiň tapawudy aşakdaky alamatlardan ybaratdyr:

► Birnäçe aýyň dowamynda döreýän ýürek çişleri bilen deňeşdirilende, böwrek çişleri has gysga möhletde döreýärler.

► Böwrek çişleri ilki bile ýüzde (gabaklaryň çişmegi, gözleriň aşagynda "haltajyklaryň" emele gelmegi) döreýän bolsa, ýürek çişleri aýaklardan we garnyň öňki diwarynda döräp başlaýar.

► Böwrek çişleri ýumşak we hereketli  bolup, ony bir ýerden başga ýere süýşürip bolýandyr. Ýürek çişleri has gataňsy bolup, olary süýşürme kyndyr.

► Ýürek çişlerinde hemişe bagyr ulalan bolýar. Böwrek çişlerinde bu ýagdaý syn edilmeýär.

► Ýürek çişlerinde, näsag deminiň gysýandygy sebäpli pes ýagdaýda ýatyp bilmeýär. Böwrek çişlerinde bu alamat syn edilmeýär.

► Çişginliligiň iki görnüşi hem, olara mahsus bolan alamatlar bilen bilelikde döreýär.

► Ýürek çişlerinde bu ýagdaý syn edilmese hem, dowamly böwrek kesellerinden ejir çekýän näsaglarda, çiş döremezden öň bedeniň agramy ýokarlanyp başlaýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5869 gezek okalan