Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAGYM AGYRÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

Hormatly Maýagözel!

"Aýaklarymyň damarlary agyrýar" diýen jümleden ugur alyp, sizde aýaklaryň warikoz keseliniň bardygyny çakladym. Eger bu şeýle bolsa, siziň aýaklaryňyzyň giňän wena damarlarynyň häsiýetini görüp we gerekli barlaglaryň (gan damarlaryň doppler barlagy) netijesini göz öňüne tutup, dogry netijeleri çykarmak ýerlikli bolardy. Aýaklaryň warikoz keseliniň geçişinde, wena damarlaryň gabsalarynyň ýetmezçiligi, dowamly warikoz ýetmezçiligi, damarlaryň içinde gan lagtalaryň döremegi (tromboflebit), deri gan aýlanşygynyň bozulmalary (trofiki başlar) ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy operatiw bejergini geçirmek üçin görkezme bolup durýar. Ýagdaýyňyzy has anyk kesgitläp we size ýaramly bejerginiň görnüşini anyklap, bar bolan görkezmeleri bilmek üçin, lukmanyňyza gaýtadan ýüz tutmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3029 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Men Aygul menin ejemin ayagi agyryar aydysyna gora gury agyry hiçbir zat em bolanok sona komek edin hayyst

Aygul
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Men Aygul menin ejemin ayagi agyryar aydysyna gora gury agyry hiçbir zat em bolanok sona komek edin hayyst

Aygul
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Men Aybolek menin 11yasly oglumyn ayagy agyryar guragra nerva bejergi aldy agyrsy gitdi yone indi agsap yoreyar kop yiresede agyrsy baslanyar bil onurga cucuklik sunkini ringen etdirdim ondada utgesme tapylmady

Aybolek
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam menin ejemin ayagy agyryar onada gury agyry diydiler derman kan icya wagtly wagtynada welin ayrylanokda birde yorap yorka tigrin cuyi sypan yaly birden budreyar name etmeli tebigi bejergi yokmyka komek edin

sulgun A
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam menin adym rejepmyrat men 17di ýyldan bari aýagym agyrýa ba$da gury agyry boldym osan ayaklam gy$aryp gitdi hazir gury agyry ayryldy ýöne dyzymda ci$ peýda boldy 4gun ci$mani dure 4 gunden son 3gun ci$ip dure dyzym ci$se ysgynym gace...

Salam menin adym rejepmyrat men 17di ýyldan bari aýagym agyrýa ba$da gury agyry boldym osan ayaklam gy$aryp gitdi hazir gury agyry ayryldy ýöne dyzymda ci$ peýda boldy 4gun ci$mani dure 4 gunden son 3gun ci$ip dure dyzym ci$se ysgynym gace ýuregime tasir ede rentgene du$up gördum kentlewigi yok diýdi dokdar bir dokdar aytdy dyzyndaky çuýçuk kutarypdyr diydi dyzym kem kemden eplenmani baslady dyzymdaky ciý$ elim bilen gatdan basamam agyrme dym ulyrak ciý$e menin barmadyk dokdarym yok meni bejerip bilenakla mana sizin komeniz gerek men 94nji yyl oglan hayy$t komek edin mana garasen jogabynyz

Dowamy
Rejepmyrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman menin 63 yasly mamam bar sonun ayagynyn,dyzynyn ic yuzi agyryar.Kop wagyt bari sol agyrdan ejir cekyar.Sizden sol agyra berip biljek bejergi maslahatynyzy sorayarys.Mollagara sypahanasynada gidip bejergi alyp geldi.Ondan hem hayyr...

Hormatly lukman menin 63 yasly mamam bar sonun ayagynyn,dyzynyn ic yuzi agyryar.Kop wagyt bari sol agyrdan ejir cekyar.Sizden sol agyra berip biljek bejergi maslahatynyzy sorayarys.Mollagara sypahanasynada gidip bejergi alyp geldi.Ondan hem hayyr tapmady.

Dowamy
Muhammet sohbedow
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location