Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SISTIT GAÝTALANSA NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýokançlygyň peşew halta düşmegi sistitiň döremegine getirip, onuň her 5-6 aýdan gaýtalanmagy bolsa keseliň dowamly görnüşe geçendiginden habar berýändir. Bedeniniň goraglylyk ulgamynyň gowşamagy, içki beden agzalaryň dowamly keselleri (kolit, disbakterioz, pankreatit), gurçuklama keseli, witamin ýetmezçiligi, peşew çykaryş ulgamynyň doga ýetmezçilikleri, peşew daş keseli sistitiň döremeginiň sebäpleri bolup bilerler.

Köp suwuklyk kabul etme (ýyly süýt, çaý, miwe şiresi, gazlandyrylmadyk mineral suwy), garnyň aşagyna ýylylyk goýma, otlardan taýynlanan ýyly wannalara çagany oturtma, ýokançlyklara garşy antibiotikleri we sintetiki serişdeleri, otlaryň ýygyndysyndan taýynlanan serişdeleri (meselem, kanefron) ulanma bejerginiň esasy tapgyrlaryny düzýändir. Peýdaly antibakterial serişdäni saýlama üçin peşewiň bakteriologiki barlagyny geçmek peýdaly bolar.

Hemme sebäpleri aradan aýryp, bejerginiň netijeliligine gözegçilik etmek üçin çaga urologyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3024 gezek okalan