Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GIJE BUŞUKMAK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ogluňyzda  gije biygtyýar buşukma hadysasynyň döremegi lukmançylkda "enurez" diýlip atlandyrylýar. Bu ýagdaý merkezi nerw ulgamynyň peşew etme hadysasyna  gözegçiliginiň peselmegi, peşew bölünip çykma gözegçilik edýän  antidiuretiki gormonynyň ýetmezçiligi, çaganyň dowamly stress ýagdaýlary sebäpli döräp bilýändir. 5-6 ýaşa çenli çagalarda biygtyýar peşew etmeleriň aýda 2 gezek, ondan uly çagalarda aýda 1 gezek gaýtalanmagy enureziň barlygyndan habar berip biler. Enureziň bejergisi dürli usullary  hem-de wagty talap  etse-de, bu ýagdaýdan gutulma mümkinçiligi ýokarydyr. Bu hadysa babatda size newropatolog lukmanyna ýüz tutma peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1934 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam men 41 yasymda hacanda men 1 bulgur kofe ya cay icenimden sonra derrew busugasym gelyar busukmalaryn arasy 5-10 minut bolup 3-4 gezek yygy gaytalanyar sonra gunun dowamynda kadalasyar bu name sebqpden beyle bolyarka maslahat berin

okyjy
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location