Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝATGYNYŇ MIOMASYNYŇ BEJERGISI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Mioma bedende dörän jyns gormonlarynyň näsazlyklary netijesinde ýüze çykýar. Soňky ýyllaryň ylmy barlaglary, mioma düwünleriniň estrogen, şonuň ýaly-da progesteron aýal gormonlaryna duýgur görnüşleriniň bolup, bu gormonlaryň bejergide ulanylmagynyň hiç hili netije bermeýändigini hem subut edýär. Şu güne çenli täsiri bilen miomany kiçeldip ýa-da bütinleý aýryp bilýän ösümlik derman serişdeleri belli däldir.

Ejeňizde anyklanan 1.5 sm. ululykdaky mioma düwni uly hasaplanmaýar. Aýbaşynyň kadasyz we köp mukdarda gelmegi, agyrylaryň bolmagy ýaly alamatlar biynjalyk etmedik ýagdaýynda, mioma düwnüniň ululygyna gözegçilik etmek üçin ginekolog lukmanynyň kadaly gözegçiligini geçmegi ejeňize maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3191 gezek okalan