Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIK GALYP BILERMIKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (14 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýumurtgalyklarda kistanyň döremegi olaryň gormon bölüp çykarma işiniň bozulandygyndan habar berýär. Şonuň üçin hem ginekolog lukmany bilen bilelikde endokrinolog lukmanynyň hem maslahaty, gerek bolsa bejergisi wajypdyr. Ultrases barlagynda kistanyň görnüşini, ösüş aýratynlyklaryny, jyns gormonlarynyň derejesini anyklap, ýagdaýa dogry baha berip bolar. Kistalaryň käbiri derman bilen bejergiden soň aýrylyp gidýän bolsa, käbiri hirurgiki bejergini talap edýändir. Beýleki tarapdan, kista bolanda hem, aýallyk öýjükleri wagtynda emele gelýän halatynda göwrelilik galyp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3507 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam menin oylenenime 5 ay boldy yone ayalym hali govreli dal aybasyda gelenok test alyp gorduk test hem govreli cykmady licheniyada alyp gordi sondada ay basy gelenok mana maslahat berin hayys men name etmeli

Maksat abdyrahmanov
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

men 20 yasymda. jynsy gatnasykda bolmadygma 3 ay boldy emma aybasym gelmedigne 2 aydan gecdi.uzi barlagyndan gecende gowrelilik yokdygny aytdylar.mana maslahat bermeginizi hayys edyarin

merjen
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

...

merdan asyrov
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location