Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ABORT ZYÝANLYMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.45 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň başdan geçirýän köpsanly abortlary aýal bedenine, esasan hem endokrin ulgamyna uly zarba uryp, gormonal deňagramlylygyň bozulmagyna  sebäp bolup biler. Gormonal bozulmalar, jyns agzalaryň alawlama hadysalary, ýatgynyň içinde döreýän sepleşme ýagdaýlary, ýatgynyň boýunjygynyň gowşap, indiki göwreliligi saklap bilmezlik ýagdaýy abortlar netijesinde döreýän gaýraüzülmelerdir. Eger siz göwreliligi meýilleşdirýän bolsaňyz, ondan öň barlagdan geçiň. Şeýle-de dörän sorag babatda has doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen  "Eje jan, meni halas et!" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5788 gezek okalan