Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIKDE DÖREÝÄN GIJILEWIK ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.87 (15 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe deride döreýän dürli örgünler, şolar netijesinde biynjalyk edýän  gijilewik gormonal üýtgemeler netijesinde ýüze çykýandyr we estrogen gormonynyň derejesiniň peselmegi bilen düşündirilýändir.

Göwrelilik döwründe gijilewigi iteşen (krapiwnisa) örgüniniň emele gelmegi hem döredip biler. Bu ýagdaýda ilkibada garynda, soňra ýanbaşda, butlarda, döşde we ellerde çişginli, gyzyl tegmil görnüşli örgünler peýda bolýar. Bu örgünleri allergiki täsirliligi peseldýän umumy we ýerli ulanylýan serişdeleriň kömegi bilen bejerip bolýandyr.

Göwrelilik döwründe garnyň ýüzünde döreýän owunjak örgünlere bolsa göwreliligiň ýasmajyklary ýa-da göwreliligiň dermatozy diýilýär. Döreýän gijilewigi aýyrmak üçin salkyn ýapgylar, antigistamin serişdeler we losýonlar ulanylýandyr. Kähalatlarda göwreliligiň dermatozy örgünler ýüze çykmazdan, diňe gijeme bilen ýüze çykyp bilýändir.

Gijilewik alamatyny ýörite berhiziň tutulmagy peseldip biler. Iýmitden düzüminde alawlama we allergiki täsirlilige getirýän gistamin işjeň maddany saklaýan önümleri (kofe, şokolad, çakyr) aýyrmak maslahat berilýär. Bu ýagdaýda pektin saklaýan önümler (meselem, gök alma) we ösumlik süýümleri peýdaly bolup biler.

Gijilewik alamaty çaga üçin hem, ene üçin  hem howpsuzdyr. Lukmanyň maslahatyndan soň, ýörite bellenen derman serişdeleriň kömegi bilen gijilewigi aýryp bolýandyr we bu alamat göwrelilikden soň geçip gidýändir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2531 gezek okalan

Teswirler (2)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly lukman.Gowrelilikde yatmagyn duzgunlerini yazayn.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Sol gijilewiklerin yzyny haysy derman yada kremler bilen ayrylyarka, men gowreli bolan wagtym bolyan son yaly gijilewik indi yzy galdy. Sizden maslahat sorayaryn lukman sony aydyp berseni

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location