Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EKIZ ÇAGA DOGURMAGYŇ USULY BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.10 (39 Ses)

Hormatly Okyjy!

Ekizleriň bolmagy nesil yzarlaýjylyk häsiýete eýe bolup, ene tarapdan öň ekiz çagalaryň dogulmagy bu töwekgelçiligi has hem artdyrýar. Ekiz çagalaryň dogulmagy öň seýrek duş gelen bolsa-da (her 80 dogruma 1 ekiz çaga), häzirki wagtda ýumurtgalyklaryň işini tijendirýän gormonal dermanlaryň köp ulanylmagy ekiz çaga dogrumlaryň sanyny artdyrdy.

Enäniň ýaşynyň uly bolmagy (35-40 ýaş), uzak saklanmalardan soň jynsy gatnaşyk geçirmek, käbir önümleriň köp ulanylmagynyň (hoz, balyk, bedene ýumurtgasy) hem ekizleriň dogulmagyna ýardam berýänligi barada maglumatlar bar.

Bejergi ýa-da göwreliligiň öňüni almak maksady bilen gormon serişdeleri kabul edilenden soň, ekizleriň we üçem çagalaryň dogulma töwekgelçiligi ýokarlanýandyr. Ýöne tebigatyň beren "goşa" begenjinden tapawutlylykda, emeli usul bilen ekizleri "tohumlandyrmalaryň" käwagtlar şowsuzlyga we gaýraüzülmelere getirýändigini bellemelidiris. Bu ugurda lukman tarapyndan doly gözegçilik örän wajypdyr.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

 • 14751 gezek okalan

Teswirler (9)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. mahym

Lukman bizin 3,5 yyl bari cagamyz bolanok bizin ikimizinem yzymyzda ekizler bar bizdede ekiz bolup bilermi

 
 1. Perhat Sabirow

Doktor meniñ sikimiñ üstünde , barmaklarymyñ ustunde maydajyk maydajyk orgunler bar solary dip ayryp bolar we name sebabden cykyp bilyar zyyany barmy

 
 1. Ase

salam lukman menin ozum ekiz menden ekiz caga bolarmu

 
 1. :::

Anyrynda ekiz dogyran bar bolsa onna bolya

 
 1. Süleýman

Är-aýalyň aňyrsynda ikisindede ekiz bar bolsa onda ekiz çaga bolup bilermi

 
 1. Eziz

Meniň kakam ekiziň taýy. Menden ekiz bolup bilermi?

 
 1. kayum

HORMATLY Lukman menin atam ekiz bolup dunya indi bizden yagny cagalaryndan ekiz dunya inip bilermi

 
 1. Aylar

Bize Ekiz caga gerek

 
 1. maral

Dogry.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location