Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGANYŇ GYZ ÝA-DA OGLANDYGYNY NÄDIP BILMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.63 (24 Ses)

Hormatly okyjy!

Enäniň göwresindäki çaganyň jynsyny (gyzmy ýa-da oglan) diňe ultrases barlagynyň kömegi bilen dogry anyklap bolar.

Göwreliligiň 12-nji hepdesine çenli düwünçegiň jyns agzalary doly emele gelip, ultrases barlagynda anyklama mümkinçiligi dörese-de, düwünçegiň jynsyny 20-22 hepdeden soň has anyk bilip bolýandyr. Ýöne has uly möhletlerde hem çaga datçige tarap arkasy bilen ýerleşen ýagdaýynda ýa-da aýajyklary bilen jyns agzasyny ýapan ýagdaýynda jynsyny anyklama kynçylygyny döredip biler.

Birnäçe ýyl mundan ozal britan alymlary 7 hepdelik möhletde düwünçegiň jynsyny anyklama usulyny äşgär etdiler. Bu usulyň esasynda enäniň ganyndan düwünçegiň dezoksiribonuklein turşulygyny hil taýdan anyklamak çäresi ýatandyr. Usulyň çylşyrymlylygy we gymmatlygy sebäpli ol hemme ýurtlarda ulanylmaýar.

Geljekde biziň lukmançylygymyzda hem bu usulyň kämilleşdirilen görnüşiniň giňden ulanylmagy mümkindir.

Halk arasynda, hatda käwagt lukmanlar tarapyndan ulanylýan gadymy hytaý usuly, ene-atanyň ýaşy, ganynyň topary we Rh faktory boýunça düwünçegiň emele gelen gününden başlap anyklama usullary takyk maglumat berip bilmeýär we olara lukmançylyk jähtinden düşündirişi bermek kyndyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 10769 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam, gyzlar-gelinler!
Biz şu maksat bilen ýörite hasaplaýjykompýuter programmany döretdik. Ony siz ýakyn wagtlarda http://vk.com/SazSoft salgysyndan ýükläp bilersiňiz.

Sag boluň!

Toýly SAZAKOW (SazSoft Inc ýa-da "Oka, Öwren, Döret")
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Meniñ 3 oglum bar. Yylym 1985 yyl. Arim 1989. Yyl . Bize hasaplap berayiñ hayyśt gyz babejigi hasaplal berayiñ hacan edinmelidigini.

leyli
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jogap berayinda

Jennet
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Mana hasaplap berayinda

JENNET
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Geliň gelinler size men maslahat bereýin imo 861 316445 ýanymda güšli ginekolog bar size kömek edip bilerin

cyhlas
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Салам доктор! Мен ики оглум бар, 2012 - 2014 йыл. Шул йыл гыз бябек алмак ислейян, хайышт санап беран,! Мен 06.06.1991 йыл, йолдашым 17.02.1987.йыл.

Мяхри
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman meni in sonky aybasym aprel ayynyn 1-4 ne cenli geldi 3 hepde gowreli 05.29.1999 adamym 03.22.1995 1nji cagam gyz 2 njicagamyn jynsyny biljek bilip berin hayys

Firuza
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman men 5 hepdelik gowreli gyzmy oglandygyny bilesim gelyar hasaplap berayin men 14 06 97 yoldasym 02 12 93. Aybasym martyn 20 sinden 26synacenli

Bagul
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam diktat men in 4 gyzym bar ogul isleyan gayrat edip hasaplap berayin yylym 27 09 1992 arim30 05 1989 cagalam 2013.2014.2016.2018.

maya
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Mähri!<br /> <br /> Ýokardaky soragyň jogabynda bellenilşi ýaly, jübütleriň doglan günleri, gan toparlary esasynda dogjak çaganyň jynsyny anyklamak synanşygy takyk jogaby berip bilmäge ukyply däldir, çünki ol usullaryň işleýişine lukmançylyk...

Mähri!<br /> <br /> Ýokardaky soragyň jogabynda bellenilşi ýaly, jübütleriň doglan günleri, gan toparlary esasynda dogjak çaganyň jynsyny anyklamak synanşygy takyk jogaby berip bilmäge ukyply däldir, çünki ol usullaryň işleýişine lukmançylyk jähtinden, ylmy esasda düşündirme kynçylyk döredýär.Çaganyň jynsyny anyklamak üçin 3D kysymly USB-ny geçirýän enjamda barlady geçmegi maslahat berýärin.Şeýle enjamlaryň kömegi bilen "Ene mähri" merkezinde we Türk gospitalynda barlagdan geçip bilersiňiz.

Dowamy
Lukman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location