Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWREDE ÇAGANYŇ GALANDYGYNY NÄDIP BILMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (76 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň nobatdaky aýbaşynyň gelmezligi (eger aýbaşy kadaly bolsa), tagam biliş we ys alyş häsiýetleriniň üýtgemegi, ýürek bulanma, göwüs emzikleriniň agyrmagy göwreliligi çak etmäge esas döredip biler. Zenan lukmanyň iki el usuly bilen ýatgyny barlamagy, aýalyň peşewini  test-zolajyklary bilen barlamak hem göwreliligi ýüze çykarmaga kömek edip biler.

Göwrelilik, onuň möhleti, çaga düwünçeginiň ösüşi baradaky has doly maglumaty ultrases barlagy geçirmek arkaly bilip bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 25151 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzlygun gidendigini nadip bilmeli

Gulsat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman. Menin govramden 22 hepdelik babebim ayrildi. 1 yil gechdi ayrilanyna indem hemme barlagdan gechdim galanok chaga. Name maslahat beryaniz? Hich hili prablema yok diyyar gnikelog lukman. Jogabynyza garashyan. Shuvagtdan minnetdar.

Humay
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Barik zat yazman gelinler hickim jogap bermeya huday uran bular

gulendam
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Toy edenimize 3 vyl boldy gowramde caga galanom yoldasymyn sfermasy suw yaly yza gaydyar icim hem gyzmayan ekeni sol barada name maslahat beryaniz hays komen edin mana

Enes
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men sizden soragym çagam dùsdi bilim durmady 2 aýlap azajykdan gelip durdy name un bolýar gelin bolanyma 6 aý boldy

M G
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men durmusa cykanyma 7 ay boldy cagada galanok i yoldasym bn bolanymdan son yoldasymyn spermasy hemmesi diyen yaly yzyna gaydyar ve ol edil suw gornusinde sol barada name etmelidigini aydaysanyz

aygul
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam ayn 18ıne aybasym görındı yoksa ayn 26syna gelmelıdı test bilen barlamda 2cyzyk görkezdı men göwrelimikam

Gulnara
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

tanysar yaly adam bamyka

Begench
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Aybasy iyul ayynyn 9na gelli we yonekey cyrsap baslady ayyn 11ne cenli sonam bir azrak guyclendi 13ne bellap basladym 17ne cenli gelli sonam yene cyrsap baslady ayyn 21ne cenli n

Aya
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Galdyrlan çaga duranok yzyna gaýdyp dur durar ýaly näme etmeli

Süleýman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location