Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWREDE ÇAGANYŇ GALANDYGYNY NÄDIP BILMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.88 (89 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň nobatdaky aýbaşynyň gelmezligi (eger aýbaşy kadaly bolsa), tagam biliş we ys alyş häsiýetleriniň üýtgemegi, ýürek bulanma, göwüs emzikleriniň agyrmagy göwreliligi çak etmäge esas döredip biler. Zenan lukmanyň iki el usuly bilen ýatgyny barlamagy, aýalyň peşewini  test-zolajyklary bilen barlamak hem göwreliligi ýüze çykarmaga kömek edip biler.

Göwrelilik, onuň möhleti, çaga düwünçeginiň ösüşi baradaky has doly maglumaty ultrases barlagy geçirmek arkaly bilip bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 29221 gezek okalan