Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

OGUL DOGURMAK ÜÇIN, NÄHILI HASAPLAMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.15 (215 Ses)

 

Hormatly saýtymyzyň okyjylary!

Doguljak çaganyň jynsynyň erkek adamyň kesgitleýändigi bellidir. Diňe erkek Y hromosomasyny göteriji bolup, aýal X hromosomasy bilen erkek X hromosomy birleşende-gyz, erkek Y hromosomasy  bilen birleşende bolsa, oglan doglup bilýändir. Ogul dogurmak üçin (gyz hem) her dürli hasaplamalar  işlenip düzülip, her dürli maslahatlar berilýän bolsa-da, bu tassyklamalar ylmy tarapdan öz düşündirişini tapan däldir.

Käbir barlagçylar jynsy gatnaşygy aýal öýjükleri emele gelýän (owulýasiýa döwri) döwründe geçirmek oglanjygyň dogulmagyna mümkinçilik berýär diýip hasaplaýarlar.

Ganyň täzelenmegi esasynda hem hasaplamany geçirýärler. Bu hasaplamalar aýalyň ganynyň her 3 ýyldan, erkegiň ganynyň bolsa her 4 ýyldan täzelenýändigi baradaky düşünjä esaslanandyr. Aýalyň hem erkegiň doglan senesine (güni, aýy, ýyly) çaga meýilleşdirilýän gününe çenli 3 hem-de 4 ýyldan  goşup hasaplaýarlar. Kimiň gany meýilleşdirilýän wagtda täzeräk bolsa, şol jynsyň hem dogma ähtimallygy ýokarydyr.

Çaganyň jynsy saýlananda gadymy hytaý tablisasyndan hem peýdalanýarlar. Tablisanyň çep tarapyndan öz ýaşyňyzy, sagyndan çagany meýilleşdirýän aýyňyzy tapyp, olaryň kesişýän öýjügine seredýärsiňiz.

Çaganyň jynsy saýlananda gadymy ýapon tablisasyndan hem peýdalanýarlar.

Oglan çaga  isleýän aýallar öz iýmitinde hem belli düzgünleri berjaý edip, hamyrmaýaly önümleri, ýer almasyny, ir-iýmişlerden banany hem-de çereşnýany, eti, balygy, guradylan erigi we garalyny köp iýmekligi, mineral suwy, ir-iýmiş şirelerini, çakyry (1-2 bulgur gyzyl çakyr) içmek maslahat berilýär. Bu önümlere gerekli çagany "ýasamadan" 3-4 hepde öň ýykgyn edip başlamalydyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 62318 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam doktor bize oglan babejik gerek iki gyzymyz bar. 22 10 83 erkek. 23 11 93.ayal sizden uly hayys jogabyna garasyas

Sirin
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

3gyzymyz bar ayalym subwagt 4aylyk
Ayalym 06.08.1992y
Men 13.05.1992y
Gayrat edip hasaplap berayda

Shatlyk
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jogabyny ergesowsahet334@gmail.com su adrese ugradayyn lukman

Sahet
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam gelnim su wagt gowreli iyul ayynda galan 27.01.1992y gelnim
19.05.1992y menki
Hasaplap berayin kyn gormesiniz

Sahet
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lykaman men 30 10 89 yoldasym 01 09 89 men sumat 14 hepde gowreli bizde gyzjagazmy yada oglanjyk kyn gormeseniz hasaplap bersediniz

Myhaman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Erkek 08.04.1989
Ayal 16.09.1988
On gyzym bar bize oglanjyk gerek hasaplap berayin hayys sizden

Alty
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ayal01.01.1995
Erkek27.10.1994
Bize ogul babejik gerek

Ejesh
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Iki oglum bar gyz gerek 01.12.1993y ayal 03.01.1992y erkek.

Gulistan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyz gerek . Ayal 11 11 91. Erkek 21 06 91 . 11 ayda galan on 3 oglum bar.

Gyz gerek. 111191. Erkek 210691. 11 ayda galan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam gowmy yagdaylarynyz

Gulya
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location