< ABORTDAN SOŇ ÇAGA GALARMY? - Bedeniňi bilmek - saglygyňy berkitmek.

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ABORTDAN SOŇ ÇAGA GALARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.15 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýrylan göwreliligiň möhletine we abortyň geçiş aýratynlyklaryna baglylykda, bolup biljek gaýraüzülmeler (jyns agzalaryň alawlama keselleri, endokrin ulgamyň işiniň bozulmalary, ýatgynyň içinde sepleşmeleriň emele gelmegi) ýüze çykmadyk ýagdaýynda, soňky göwrelilikleriň bolmagyna päsgelçilik döräp bilmez. Hut şol sebäpden, geçirilen abortdan soň lukmanyň maslahatyny alyp, önelgelilik ulgamynyň işini dikeltmek üçin çäreleri geçirmegiň zerurlygy döreýär. Elbetde, göwreliligiň emeli aýrylmagynyň, aýalyň endokrin ulgamyna belli bir derejede "zarba urýandygyny" nazara alyp, özwagtynda göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanmagyň ýerlikli we howpsuzdygyny belläsim gelýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 6014 gezek okalan