Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.53 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe erkeklik dölüniň däl-de, jynsy gatnaşyklaryň edýän täsiri barada aýtma dogry bolsa gerek. Lukman tarapdan aýratyn görkezmeler bolmadyk ýagdaýynda, göwrelilik döwründe jynsy gatnaşyklary geçirme göwreli aýalda adamsyna bolan emosional ýakynlylyk döredip, göwreli ýatgynyň gan aýlanşygynyň gowulaşmagyna getirýär. Göwreliligiň birinji 12 hepdesi, düwünçegiň düşme howpy, çörekçäniň gyralaýyn ýa-da aşakda ýerleşmegi ýaly ýagdaýlar jynsy gatnaşyklardan saklanmak üçin görkezme bolup durýandyr.

Siziň ýagdaýyňyzda hem, göwreliligiň emeli tohumlandyrma netijesinde emele gelendigini göz öňüne tutup, jynsy gatnaşyklaryny geçirme babatda gözegçilik edýän lukmanyň maslahatyny alma dogry bolardy.

Bu sorag babatynda doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik we jynsy gatnaşyklar" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 8735 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman egerede gowreliligin ilkinji hepdesinden baslap jyns gatnasyklary hic edilmese sagdyn caga dorap bilermi hays jogap yazyn matac jogabynyza

Azim
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman gayrat edin soragyma jogap yazyn alajy bolsa tizrak men dasary yurtda ayalym bolsa oyumde yagnyturkmenistanda men oyden gaydan gunim ayalym gowreliligini aytdy sonun un su soragy berdim jogabynyza garasyan hays

Merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman egerede gowreliligin ilkinji hepdesinden baslap jyns gatnasyklary hic edilmese sagdyn caga dorap bilermi hays jogap yazyn matac jogabynyza

Merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman salam men toy edenime 6 ay boldy yone mende caga galanok liceniyada alyan peyda edenok manada maslahat berayin

Guljahan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman size kop kop minnetdarlygymyzy bildiryas sag bolun janynyz sag bolsun!!! Islerinizde rowaclyk bolsyn.soraglarym yuze cyksa jogap berip durmagynyzy yenelikde hayys edyan!! Sag bolun.

BEGMYRAT
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Begmyrat!<br /> Jyns gatnaşygy wagty bölünip çykýan suwuklygyň dogjak çaga we onuň ýansuwlary üçin hiç hili zyýany ýokdur. Aýallarda gatnaşyk wagty döreýän bölünip çykmalar barada we ýene-de başga peýdaly maglumatlary almak üçin " Lezzetiň...

Begmyrat!<br /> Jyns gatnaşygy wagty bölünip çykýan suwuklygyň dogjak çaga we onuň ýansuwlary üçin hiç hili zyýany ýokdur. Aýallarda gatnaşyk wagty döreýän bölünip çykmalar barada we ýene-de başga peýdaly maglumatlary almak üçin " Lezzetiň alamatlary" atly sorag-jogap bukjasyny okamagy maslahat berýärin. Ony siz "gözlegi" ulanyp hem tapyp bilersiňiz.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman minnetdar jogabyn un sag bolsyn aydyan mashgalamyzyn adyndan!<br />lukman ikinji soragym a dolanyp sorasym gelya jynsy gatnashyk edilen wagty gatnashyk uzaga chekse islendik gelinde yada gyzda bolya suw yaly ak renki zat chykyp bilya belli...

Lukman minnetdar jogabyn un sag bolsyn aydyan mashgalamyzyn adyndan!<br />lukman ikinji soragym a dolanyp sorasym gelya jynsy gatnashyk edilen wagty gatnashyk uzaga chekse islendik gelinde yada gyzda bolya suw yaly ak renki zat chykyp bilya belli bir mochberde sonda has gowy keyip alya kabir gyzlar sona dokdim diyyaler sol keyip alyp dokulme gelinim gowreli wagty sony gatnashyk usti bn dokse sol suwy sol zyyanlymy gelin un boljak chaga ucin! Caga un zyyanlymy diyip sorayanymyn sebabi chaga dogulandada suwy bn akyp chykya diyyaler esdisim boyunca!gelinin keyip alyp dashyna akdyryp dokyan suwy sol chagan suwy bilen baglymy! Tasirlimi zyyanmy jynsy gatnashyk uzaga cekip gelinin keyip alyp dasyna suw yaly sepbesik yaly zadyny dokmegi hayys lukman seyle dokulyan suwlar jynsy gatnasyk uzaga gidende gabat geldim sondan sizden soram bilesim owrenesimiz gelli jogap berayin kyn gorman garashyan dowamly seretyan her gun jogabyna!!

Dowamy
BEGMYRAT
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Begmyrat!<br /> Göwreliligiň soňky hepdelerinde ýa-da garaşylýan dogrum wagtyndan biraz gijigende, dogrum ýollaryny taýynlamak we dogrumyň başlanmagy üçin jynsy gatnaşyklary geçirme maslahat berlip biler. Ýöne başga tarapdan, ol gatnaşyklar...

Begmyrat!<br /> Göwreliligiň soňky hepdelerinde ýa-da garaşylýan dogrum wagtyndan biraz gijigende, dogrum ýollaryny taýynlamak we dogrumyň başlanmagy üçin jynsy gatnaşyklary geçirme maslahat berlip biler. Ýöne başga tarapdan, ol gatnaşyklar eserdeň geçirlen halatlarynda, ýan suwlaryň wagtyndan öň gitmeginiň sebäbi hem bolup bilýändir. Ikinji soraga jogap-jynsy gatnaşykdan soň bölünip çykýan nem gyjynma netijesinde döräp biler.Ýene-de, göwreliligiň soňunda ýatgynyň boýunjygyndan aýrylýan "nemli dykynyň" hem bolmagy mümkin. Eger jynsy gatnaşykdan soň suw häsiýetli bölünip çykmalar köpelen bolsa, ginekolog lukmanyň barlagy üçin ýüz tutmak wajypdyr.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

#4 BEGMYRAT 2017-01-20 00:46SALAM LUKMAN ILKI BN MINNETDAR SEYLE MAGLUMATLAR UN USTUNLIK DILEYAN SIZE!SORAGLARYM BAR.1 NJI GOWRELI GELINIM 15 YA 20 GUNDEN NESIP BOLSA KOPELMEGINE GARASHYAS BIR AZ WAGTY GIJIKLYAN YALY SONUN UN MEN JYNSY...

#4 BEGMYRAT 2017-01-20 00:46SALAM LUKMAN ILKI BN MINNETDAR SEYLE MAGLUMATLAR UN USTUNLIK DILEYAN SIZE!SORAGLARYM BAR.1 NJI GOWRELI GELINIM 15 YA 20 GUNDEN NESIP BOLSA KOPELMEGINE GARASHYAS BIR AZ WAGTY GIJIKLYAN YALY SONUN UN MEN JYNSY GATNASHYGYMYZYN ARASYNY TIZLESHDIRIN KOP JYNSY GATNASHYK ETSEM GELINIME CAGA ZYYANY YOKMYDYR!?2NJI SORAGYM GELINIM GOWRELI KOMEKJEK 15 YA 20 GUN GALANDA GATNASHYK EDENIMIZDE GELNIM JYNSY GATNASHYK WAGTY KEYPI GELIP DOKENDE SUW YALY AK SEPBESIK YALY SUW DOKYA SOL BOLYAMY ZYYANSYZMY GELIN UCINEM CHAGA UCINEM ZYYANY YOKMY! SOL DOKYAN SUWLARYNYN ZYYANY YETYAMI SON YA BOLMALY ZATMY DOLY DUSUNDIRISH BERAYIN SIZDEN ULY HAYYASH!!!

Dowamy
BEGMYRAT
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

SALAM LUKMAN hayys jogap yazayynda soraglaryma gyssagly gerek sizin jogaplarynyza matach biz!!!

BEGMYRAT
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location