Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IÇIŇ GATAMAGY WE GÖWRELILIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (18 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe progesteron gormonynyň gowşadyjy häsiýeti netijesinde aşgazanyň we içegeleriň işjeňligi peselip, içiň gatamagyna getirip biler. Şeýle-de, bu döwürde akuşer-ginekolog lukmanlary tarapyndan maslahat berilýän demriň we kalsiý mineralynyň gerdejikleri hem içiň gatamagynyň sebäbi bolup bilýändir.

Içiň gatamagynyň öňüni almak çäreleriniň esasy – kabul edilýän önümlere üns bermekdir. Ösümlik süýümlerini saklaýan ir-iýmişleri we gök ömünleri, gara çöregi, guradylan garalyny we erigi, gatygy iýmitiňize goşma gowy netijeleri berip bilýändir. Eger lukman tarapdan hiç hili gadaganlyklar bolmasa, beden işjeňligiňize, hereketiňize hem üns bermek içegeleriň ýygrylmalaryny tijendirmäge ýardam berip bilerler.

Göwrelilik döwründe içiň gatamagyna garşy ulanylýan dermanlaryň toparyna üns berip, olaryň ýaramaz täsirliliginden habarly bolmalydyr. Meselem, senna ösümliginden ýasalan dermanlar (senade, senadeksin) çaga düwünçeginde dogabitdi bozulmalary döredip bilýän bolsa, bisakodil ýaly dermanlar myşsalaryň ýygrylmagyna getirip, göwreliligiň düşme howpuny ýüze çykaryp bilýändir. Edil şu täsirliligi sebäpli iç sürýän ýagy ulanma we içegeleri ýuwma (klizma) çäresini geçirme düýbünden bolýan däldir.

Häzirki wagtda göwrelilere içiň gatamagynyň çäresi höküminde, içegeleriň içindäki osmatiki basyşy ýokarlandyryp, içegeleriň hereketjeňligini tijendirýän serişdeleri (Dufalak, Glutalak, Tranzipeg) maslahat berip bolar. Bu serişdeleriň çaga we ýatgynyň myşsasyna hiç hili ýaramaz täsirliligi bolman, olar bedende mineral çalşygynyň deňagramlylygyny saklamaga kömek edýär.

Derman serişdeleri ulanmazdan öň, öz lukmanyňyzyň barlagyny geçip, dermany öndürijileriň gollanmasy bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4593 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Tak icin gayasa name etmeli

gulruk
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gülruh!<br /><br />Çaga emdirilýän döwürde göwreliligiň galyp bilýändigi sebäpli göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanmak hökmandyr.Bu babatda Siz öz lukmanyňyz bilen maslahatlaşyp, özüňize oňaýly görnüşi saýlap bilersiňiz.<br /> Çaga...

Gülruh!<br /><br />Çaga emdirilýän döwürde göwreliligiň galyp bilýändigi sebäpli göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanmak hökmandyr.Bu babatda Siz öz lukmanyňyz bilen maslahatlaşyp, özüňize oňaýly görnüşi saýlap bilersiňiz.<br /> Çaga kesellerinden we çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryndan söz açýan dürli makalalar saýtymyzda ýerleşdirilendir.Olary siz "Gözleg" hyzmatyndan peýdalanyp tapyp bilersiňiz.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman size uly bolmadyk soragym caga emdiryakan yene gowreli bolmak munkinmi yada cagany hokman autden armaly bolarmyka lukkman cagalard bolyan keseleer umumancagalar barada makalalarnyz yokmyka

gulruh
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Cesotkadan nadip gutulmaly.doktor

geldi
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Merjen!<br /> Çaga düwünçeginiň ýüreginiň urmasynyň kesilmegi ösmeýän göwrelilikden habar berip, bu ýagdaý gaýry goýulmazdan göwreliligi aýyrmak üçin görkezme bolup durýandyr.Jansyz düwünçegiň ýatgyda köp saklanmagy gan lagtanyş ulgamyň işiniň...

Merjen!<br /> Çaga düwünçeginiň ýüreginiň urmasynyň kesilmegi ösmeýän göwrelilikden habar berip, bu ýagdaý gaýry goýulmazdan göwreliligi aýyrmak üçin görkezme bolup durýandyr.Jansyz düwünçegiň ýatgyda köp saklanmagy gan lagtanyş ulgamyň işiniň üýtgemegine, ýatgynyň zeperlenmegine getirip biler.Size düwünçegiň USB-ny geçip, ginekolog lukmana barlag üçin ýüz tutmaklygy maslahat berýärin.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman gyzlyk perdesini alman tohum taslap bolyamy we tohumyn galanny naca wagtdan nadip bilip bolya

kuwwat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam Lukman men iki aylyk gowreli yone wrac yuregu ishleman osya caga diydi shonyaly hadysa bolup bilyami men birinji gezek gowreliligim

merjen
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location