Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWÜS MÄZLERIŇ ÇIŞMEGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (16 Ses)

Hormatly okyjy!

14-15 ýaşly oglanlarda jyns kämilligi döwri başlanda bedendäki estrogen gormonynyň täsiri bilen göwüs mäzleriniň, şol sanda emzikleriň biraz çişmegi, döş mäzinde agyrylaryň bolmagy syn edilip bilner. Gormonal üýtgeşmeleriň geçmegi we testosteron gormonynyň derejesiniň kadalaşmagy soňundan bu üýtgeşmeleri aradan aýyrýandyr. Ýumurtgajyklaryň işiniň bozulmalary, onuň howply täze döremeleri, käbir endokrin keselleri gormonal bozulmalara getirip, başga alamatlar bilen birlikde göwüs mäzleriniň ulalmagyna hem getirip biler.

Şonuň ýaly-da, beden agramynyň ýokarlanmagy, sport türgenleşiklerde myşsalary ösdürmek üçin gormonlaryň kabul edilmegi hem erkek adamlaryň döş mäzini ulaldyp biler.

Eger göwüs mäzleriniň emzikleriniň çişginliligi dowamly wagt saklanýan bolsa, sebäbi anyklamak üçin endokrinolog we androlog lukmanlarynyň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4311 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Göwüs nähili ýagdaýlarda ulanyp bilýä

Han
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

say thanks to so a lot for your site it helps a great deal.<br /><br /><br />my web-site; cheap gadget insurance: http://forcal.akan.fi/members/ovalbear0/activity/2542

Ingeborg
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman saLam! sizden soranLarynda siz keseLin adyny yada dermanyn adyny ylmy dilde aytyanyz. mumkin boLsa shony sonunda dushindiriLishini yazmagynyzy sorayaryn. kop sag boLun.

nuri
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Wariokasel.salam hormatly lukman wariokasel we onun onuni nadip almaly shol barada gysgaca maglumat berayinda hayysh

Suleyman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location