Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MASTURBASIÝA ÖNELGESIZLIGE GETIRIP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.90 (29 Ses)

Hormatly okyjy!

Umuman alanyňda, masturbasiýa bilen meşgullanma endigi dölüň hiline we mukdaryna täsir etmeýär. Ýöne bir bellemeli aýratynlyk bardyr. Eger masturbasiýa yzly-yzyna geçirilse, erkeklik öýjükleriniň mukdarynyň we işjeňliginiň kada görä biraz peselmegi we soňundan kadalaşmagy syn edilip bilner. Aýalyňyz bilen jynsy gatnaşyk etmezden öň, masturbasiýa bilen meşgullanmazlyk oňaýly şert bolup durýandyr (eger öýleneniňizden soň hem bu endik saklanýan bolsa!). Aýalyňyzda çaganyň galmazlygy, ýagny önelgesizlik barada gürrüň etmek entek ir, çünki siziň toý edeniňize we jynsy gatnaşygy başlanyňyza bary-ýogy 3 aý bolupdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5804 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

masturbasiyany nadip goyup bolar?

Gizlin
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Masturbasiya kop etmeklik ujydyn kadaly osmegine tasirini yetirip bilermi

okyjy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men 17 yashymda 5-6 yyldan bari masturbasiya (drochit) etyan shonun onelgesizlige getirmegi mumkinmi gechen chep yarap warikoselden operasiya boldum ol drochit kop edeninden bolyamy hazir hem babasil keseli.mende barmyka diyyan ol...

Salam lukman men 17 yashymda 5-6 yyldan bari masturbasiya (drochit) etyan shonun onelgesizlige getirmegi mumkinmi gechen chep yarap warikoselden operasiya boldum ol drochit kop edeninden bolyamy hazir hem babasil keseli.mende barmyka diyyan ol hem drichit kop edenin bn baglymy hayysh jogabyny yazaysanyz

Dowamy
Eziz
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Sähra!<br /><br /> Ýatgynyň turbalarynyň ikisiniň hem ýapylmagy näme sebäpden bolup geçdi- sowuklama, sepleşme ýagdaýymy? Metrosalpingografiýa barlagy olaryň doly ýa-da bölekleýin ýapylmasyndan maglumat berip biler. Eger olary açmak mümkinçiligi...

Sähra!<br /><br /> Ýatgynyň turbalarynyň ikisiniň hem ýapylmagy näme sebäpden bolup geçdi- sowuklama, sepleşme ýagdaýymy? Metrosalpingografiýa barlagy olaryň doly ýa-da bölekleýin ýapylmasyndan maglumat berip biler. Eger olary açmak mümkinçiligi ýok bolsa, ekstrakorporal tohumlandyrma usulyndan peýdalanyp bilersiňiz. Bu usul barada doly maglumar biziň saýtymyzda beýan edilendir.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men 37 yasymda 2002nji yylda durmysa <br />cykdym 2003de oglum bolly basga cagam yok 2 turbamam<br />yapyk tazeden ene bolmak isleyan.

sahra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bu wagt soranyn yok diyenoga, name ucin masturbasiya etyan

aaa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men zyyandyr diyip pikir edemok sebabi jyns gatnasyga derek ulalanylyar.

Sadaja
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Bilesigeliji"]Kop drocit (masturbasiya) etmeklik "tök (ujyd ereksiya yagdayyna gelmeyanci) bolya" diyip eshdipdim. Tak shto drocit etmek peydala daldir! Name u.n bu barada konkiret maglumat berenizok?[/quote]<br />Dost,shu dowurde...

[quote name="Bilesigeliji"]Kop drocit (masturbasiya) etmeklik "tök (ujyd ereksiya yagdayyna gelmeyanci) bolya" diyip eshdipdim. Tak shto drocit etmek peydala daldir! Name u.n bu barada konkiret maglumat berenizok?[/quote]<br />Dost,shu dowurde masturbasiya etmek bolýar we peydaly. Okashdyr biraz. Elingem guramaz, sheytanam yuwudanok. Gozlege gir yazdylar bu barada.

Dowamy
Betje
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Kop drocit (masturbasiya) etmeklik "tök (ujyd ereksiya yagdayyna gelmeyanci) bolya" diyip eshdipdim. Tak shto drocit etmek peydala daldir! Name u.n bu barada konkiret maglumat berenizok?

Bilesigeliji
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

"Aýalyňyz bilen jynsy gatnaşyk etmezden öň, masturbasiýa bilen meşgullanmazlyk oňaýly şert bolup durýandyr (eger öýleneniňizden soň hem bu endik saklanýan bolsa!)" -bu name diydiñ? Hic akyl yetirip bilmedim?!

Bilesigeliji
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location