Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

HAÝSY UZYNLYK KADA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.42 (53 Ses)

Erkek adamlaryň hemmesi diýmesem hem, aglaba bölegi ujydynyň uzynlygyna üns berýärler we ony köpeltmegiň isleginde bolýarlar. Gynansakda, ujydy düzýän gowak görnüşli bedenjikler gaty bolan belokly örtükden ybaratdyrlar: olary myşsalar ýaly "ösdürip" hem bolmaýar, dürli agramlyklary asyp süýndirip hem bolmaýar. Islegi uly bolan erkek adamlar üçin eke-täk mümkinçilik höküminde hirurgiki usuly maslahat berip bolýar, ýöne hirurgyň öňünde ýatmakdan köpler gorkýarlar.

Erkek adama öz ujydynyň uzynlygyna baha berip, bolup biljek bozulmalary kesgitlemek üçin urolog-lukmanlary tarapyndan düzülen synag testini siziň dykgatyňyza ýetiresim gelýär.

Gadymy bilermenleriň pikiriçe, ujyt oňa howanyň düşmesi arkaly gönelýär ekeni. Häzir bolsa ujydyň gönelmeginiň esasy sebäbiniň jynsy oýanmada arterial ganyň ujyda gelmesiniň ýokarlanyp, wena ganynyň bolsa gitmeginiň kynlaşmagyndadygyny hemmämiz bilýändiris.

Indi bolsa, ujydyň uzynlygynyň onuň gönelen wagtynda ölçelmelidigini ýatda saklap, netijeler bilen deňeşdiriň.

1-2 sm. – gönelen wagtynda şeýle uzynlykly ujyt çagalarda duş gelýär. Uly erkek adamda şeýle uzynlykly ujydyň bolmagy agyr dogabitdi kemçiligiň bardygyndan habar berip, urolog-androlog lukmanlaryň maslahatyny talap edýändir. Bu diňe bir psihiki, kosmetiki we peşew çykaryş bilen bagly bozulmalaryň çözbaşy bolman, eýsem önelgesizligiň sebäbi hem bolup biler.

3-7 sm. – eger gönelen wagty ujydyňyz şeýle uzynlyga eýe bolsa, ol kiçi ujyt hasaplanýar. Bu bozulma hirurgiki bejergi bilen düzedilip bolýandyr we oňaýly kosmetiki netije alynýandyr.

8-10 sm. – ortaça görkezijiden pes bolan uzynlykdyr. Ol artykmaç beden agramlylygy, nesil yzarlaýjylyk häsiýetleri we beden aýratynlyklary bilen bagly bolup biler. Kesel bilen bagly sebäbini anyklamak üçin urologa ýüz tutuň. Eger bozulma anyklanylmasa, ondan peýdalanmagy öwreniň we göwniçökgünlilige ýol bermek üçin sebäbiň ýokdugyny biliň. Şahsyýet höküminde kämilleşiň we jynsy gatnaşyklarda ol santimetrleriň ýeke-täk çykalga bolup bilmeýändigini ýatda saklaň.

11-16 sm. – siz orta görkezijili uzynlykdaky ujydyň eýesi bolup, biynjalyk bolara sebäp ýokdur. Eger bu babatda siz biynjalyk bolýan bolsaňyz, onda mümkin siziň öz mümkinçilikleriňize göwnüňiz ýetýän däldir ýa-da siz ýaş bolup, has uly adam bilen maslahatlaşmaga çekinýänsiňiz, bolmasa hem siz pornografiki filmlere has köp üns berýän bolmagyňyz mümkindir. Bar bolan mümkinçilikden peýdalanmagy öwreniň, şeýle hem öz ünsüňizi okuwyňyza, işiňize, gyzyklanmalaryňyza gönükdiriň.

17-20 sm. – siz buýsanyp bilersiňiz, bu orta görkezijiden uly uzynlykdyr.

21-26 sm. – siz uly ujydyň eýesi. Takyklyk üçin ýene bir gezek ölçäp görüň. Bu siz üçin uly buýsanç bolsa hem, jynsy gatnaşyklarda siziň ýanýoldaşyňyzda oňaýsyzlyk döredip biler. Onda jyns agzalarynyň şikeslenmesi bolmaz ýaly ägä boluň. Ondan başga-da, prezerwatiw saýlamak hem kynçylyk döredip biler.

27 sm. we ýokary – ýene bir gezek ölçäp görüň. Şeýle uzynlyk bolup bilmeýär. Bolaýan ýagdaýynda hem, ol önelgelilik ulgamynda çynlakaý bozulmalaryň bardygyndan habar berip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 3738 gezek okalan

Teswirler (11)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Aman

Salam Lukman. Urolog lukman üçin haýsy hassahana ýüz tutmaly? Jogabynyza garaşýan

 
 1. Lukman

Mekan! Ujydy ulaltmagyň netijeli usullary barada biziň saýtymyzda ýörite makala taýýarlanan. Şony "Gözleg" arkaly tapyp, öz soraglaryňyza jogap alyp bilersiňiz.

 
 1. Mekan

Lukman gymansakda sizden dogry durs jogap alamok.Dubinden narazy.bir sorag berilse basga zat yazylya.Ujydy nadip ulaldyp bolya haysy kremi ullanmaly.yada name etleli.Diyip soralsa.basga zat aydylya.

 
 1. MEKAN

LUKMAN 11-16 meñki nadip ulaldyp bolarka.yada calynyak krem barmyka.

 
 1. Atajan

Salam lukman aga menin sacym dusya sebabini aydyp berseniz men 25 yasymda

 
 1. Serdar

salam lukman mana komek edin menin ujydym 16 sm emma çep tarapa gysaryar yone hiç hili agyry yok dogobitdi gysyk name uçin bu zyyansyzmy

 
 1. Amangeldi

Salam lukman kyn gorman shu soraga jogap berayiñ...sach dushmesi nam un bolup biler onuni alysh chareleri barada aydaysanyz berjek maslahatlarynyz ozim 20 yashda erkek oglan

 
 1. Batyr

Meñki 32sm nadip kiceldip bolarka cydap bilyan yok

 
 1. Serdar

Salam lukman ujydyn 11 16 bolsa ony nadip uzaltmak mumkin kyn gormeseniz aydaysanyz

 
 1. Okyjy

Lukman aga, ujydyn durli ulylykda bolmagyna name sebap bolyarka?

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location