Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KESAREWO OPERASIÝASYNDAN SOŇKY JYNSY GATNAŞYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.25 (24 Ses)

Hormatly okyjy!

Kesarewo kesimi arkaly dogrumdan soň ýatgynyň içki gatlagynyň dikeldilmegi, ýatgynyň ýygrylyp kiçelmegi we operasiýadan soňky tyg yzynyň bitmegi üçin wagt gerek bolýar. Lukmanlar kesarewo kesimi arkaly geçen dogrumdan soň jynsy gatnaşyklary 4-6, kähalatlarda 8 hepdeden soň başlamagy maslahat berýärler.

Dogrum ýollarynyň ýyrtylmagy, zor salynmagy bilen geçen tebigy dogrumy geçiren aýallardan tapawutlylykda, kesarewo operasiýasyndan soň aýallarda geçirilen jynsy gatnaşyklar agyrsyz bolup biler. Ýöne oňa garamazdan, operasiýadan soňky jynsy gatnaşyklar aýalyň psihiki taýynlygy döränden soň, emaý bilen geçirilse howpsuz bolar.

Şeýle hem, bu döwürde göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanma barada pikir edilmelidir. Operatiw dogrumdan soň ýatga spiral serişdesini 5-6 aýdan (käbir ýagdaýlar bilen goýulmaly bolsa hem 3aýdan ir bolmaly däl) goýma, gormon serişdeleri bolsa 2-3 aýdan ulanma maslahat berilýär. Göwüsden emdirýän we emdirmeýän aýallar üçin gormon serişdeleriniň düzüminiň tapawutly bolup, lukmanyň maslahatyny talap edýändigini belläsim gelýar.

Operatiw dogrumy geçiren aýallar dogrum öýünden çykandan soň 2 aýyň dowamynda ginekolog lukmanyň gözegçiliginde bolmalydyrlar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4805 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

men 1lenji çagamda kesar operasiyasy boldum. 7 aydan yene çaga galdy. meniñ saglygyma zyyan yetermi. we men ozum dogrup bilerinmi

taçsoltan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ataş!<br /> Siziň jynsy gatnaşyklarda çäksizligiňiz gündeki geçirilýän jynsy gatnaşyklaryň haýsy mukdaryny aňladýar? Öýlenmedik, siziň ýaşyňyzdaky ýaş ýigit üçin seksual islegleriň günüň dowamynda kadaly ýagdaýda döräp durmagy kadadan çykma...

Ataş!<br /> Siziň jynsy gatnaşyklarda çäksizligiňiz gündeki geçirilýän jynsy gatnaşyklaryň haýsy mukdaryny aňladýar? Öýlenmedik, siziň ýaşyňyzdaky ýaş ýigit üçin seksual islegleriň günüň dowamynda kadaly ýagdaýda döräp durmagy kadadan çykma hasaplanmaýar. Bir seksopatologyň degşip aýtmagyna görä, "Erkekler seks barada her sekuntda oýlanýarlar"...<br /> Biz jemgyýetde ýaşap we onuň ahlak kanunlaryna eýerip, belli bir borçlarymyzy, işlerimizi ýerine ýetirýäris.Bu ýagdaý bolsa bizi tebigy isleglerimizden pikirlerimizi sowmaga, öz içki güýjümizi başga işlere gönükdirmäge kömek edýär.Pikirleriňizi tertibe salyň we içki energiýaňyzy başga işlere gönükdiriň.Özüňizi gyzyklandyrýan başga zatlary tapmaga ymtylyň.Meniň şeýle diýmegim, siziň öz jynsy islegleriňizden daşlaşmalydygyny aňlatmaýar.Ol diňe ony tertipleşdirýär.<br /><br /> Jynsy islegleriň aşa güýçli bildirilmegi ýumurtgajyklaryň işiniň bozulmalary bilen ýüze çykýan endokrin kesellerde,ýumurtgajyklaryň täze döremelerinde syn edilip bilner.Men şuny size ýöne maglumat üçin aýdýan. Düýpli barlag we maslahat üçin bejeriş merkezleriň androlog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam dogtar men jynsy gatnaşykda çäksiz bolýan her gūn özimi saklap bilemok bu ýagdaýa 8-ýyl wagt boldy ýöne wagtyñ geçmegi bile ýadawlylyk ejizlik şeýlede ukymyñ bozylmagy we jyns organynyñ ösişi togtady ýymyrtgalyklar kiçiligine galdy ujypsyz...

salam dogtar men jynsy gatnaşykda çäksiz bolýan her gūn özimi saklap bilemok bu ýagdaýa 8-ýyl wagt boldy ýöne wagtyñ geçmegi bile ýadawlylyk ejizlik şeýlede ukymyñ bozylmagy we jyns organynyñ ösişi togtady ýymyrtgalyklar kiçiligine galdy ujypsyz ýagdaýda bolsada men 7-gūnden zatdan gyz kūýseýän emma oñarmazlykdan gorkýan . şu wagta çenli bejergi alamok bu ýagdaý 14-ýaśdan bäri dowam edýär häzir ýašym 22-de öýlenemok munýaly keseli bejermek ūçin nämeler etmek gerek we tūrkmenistanyñ sebitlerinde şunýaly keseli bejermek ūçin niýetlenen keselhanalar bamy.

Dowamy
Ataš
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location