Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIKDEN GORANMAGYŇ OŇAÝSYZ USULY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.68 (66 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilikden goranmagyň bu usulynyň islenen wagty çaga galmagyna bökdençlik döretmejekdigini belläsim gelýär. Ýöne jynsy gatnaşyklaryň başynda (ujyt jynshanadaka) ujytdan bölünip çykýan jyns mäziniň suwuklygynda hem spermatozoidleriň bardygyny we olaryň göwrelilige getirip biljekdigini aýtmalydyr. Bu hem bu goranma usulynyň az netijeli tarapy bolup durýandyr.

Ondan başga hem, dölüň bölünip çykmagyny gözegçilikde saklama ýagdaýy erkek adamyň nerw ulgamyny dartgynlykda saklap, ol jynsy gatnaşyklardan doly lezzetlilik we gowşama duýgusyny alyp bilmeýär. Dölüň aýal tarapdan "kabul edilmezligi" bolsa, ony onuň düzümindäki gormonlardan, prostaglandin biologiki işjeň maddalardan, witaminlerden mahrum edýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 10299 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman mende wagtal wagtal jyns gatnasykda bolyan munyn zyyanly yeri bamyka

mekan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman...Semremegiň iň aňsat usulyny bilesim gelyar... Shu barada yazaysaňyz!

Alex
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Guwanç!<br /> Jynshananyň girelgesinde ýerleşýän bartolin mäzleriniň sowuklama ýagdaýy-bartolinit, mäziň ulalyp çişmegine getirip biler. Onuň agyryp, wagtyň geçmegi bilen iriňlemegi we ýarylmagy mümkin. Oňaýsyzlyklaryň we gaýraüzülmeleriň öňüni...

Guwanç!<br /> Jynshananyň girelgesinde ýerleşýän bartolin mäzleriniň sowuklama ýagdaýy-bartolinit, mäziň ulalyp çişmegine getirip biler. Onuň agyryp, wagtyň geçmegi bilen iriňlemegi we ýarylmagy mümkin. Oňaýsyzlyklaryň we gaýraüzülmeleriň öňüni almak üçin lukmana ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman. Bu saytda her hili soragyn jogabyny yazyanyz. Beryan jogaplarynyza sag bolsun aytyan.yene size sorag bn yuzlenyan.gyzyn uyat yerinde cis doredi.kicijek yone cala agyryly.mana sizin maslahatynyz gerek.cyban yaly yone gaty maze...

Hormatly lukman. Bu saytda her hili soragyn jogabyny yazyanyz. Beryan jogaplarynyza sag bolsun aytyan.yene size sorag bn yuzlenyan.gyzyn uyat yerinde cis doredi.kicijek yone cala agyryly.mana sizin maslahatynyz gerek.cyban yaly yone gaty maze menzeya. Sizden hayyst name etmelidigni aydayn . çişip gyzlygyny yapyp barya. Jogabynyza garasyan kop sag bolun

Dowamy
Guwanch
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men ayalym bilen jinsy gatnasykda jinsymyn peslygy sebaply kosenyan! Sorag jinsy guyclendryan derman serysdesy barmy bar bolsa gazap gecaysenyz.!

Mekan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location