Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ADATY DÄL JYNSY GATNAŞYKLAR ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.57 (106 Ses)

Hormatly okyjylar!

Anal (artbujaga) we oral (agyz boşlugyna) jynsy gatnaşyklary adaty däl jynsy gatnaşyklara degişli bolup, jemgyýetde maşgala jübütleriniň olara dürli garaýyşlary bardyr. Elbetde, olar jynsy gatnaşyklara täzelik girizmäge, maşgala jübütleriniň arasynda seksual gyzyklanmany döretmäge, jynsy gatnaşyklary uzaltmaga mümkinçilik berip bilerler. Meselem, oral jynsy gatnaşyklary aýalyň güýçli orgazma (lezzetlilik duýgusyna) ýetmegine kömek edip biler. Ýöne oňa garamazdan, jübütler üçin adaty bolmadyk gatnaşyklaryň saglyk üçin zyýanly taraplarynyň bardygyny bilmek hem zerur bolup durýandyr.

Anal jynsy gatnaşyklaryň saglyk üçin zyýanly taraplary aşakdakylardan ybaratdyr:

► Göni içegäniň nemli gatlagy, jyns agzalaryna mahsus ýokançlyklar toplumyndan tapawutly ýokançlyklary özünde jemläp, peşew we jyns agzalarynyň sowuklama kesellerine sezewar edip bilýändir. Şonuň üçin hem, maşgala jübütlerine ilki anal, soň jynshana jynsy gatnaşyklary, ýuwunma çärelerini geçirmezden ýa-da prezerwatiwy çalyşmazdan geçirmek bolmaýar;

► Artbujagyň jaýryklarynyň we babasylyň döreme ähtimallygy has hem ýokarlanýar. Çünki taýynlyksyz geçirilen (nemlendiriji serişdeler ulanmazdan) anal jynsy gatnaşyklarda artbujagyň nemli gatlagy şikeslenip bilýändir;

► Tebigat tarapyndan göz öňüne tutulmadyk bolansoň, dowamly geçirilýän anal jynsy gatnaşyklar aýlawly ýerleşýän myşsalary gowşadyp, göni içegäniň aşak düşmegine we howanyň saklanmazlygyna getirip bilýändir;

► Köp jübütler anal jynsy gatnaşyklaryň göwrelilikden doly goraýandygyna ynanýarlar. Ýöne bu beýle däldir. Dölüň tötänleýin jynsy agzalaryna düşmegi netijesinde göwrelilik döräp bilýändir;

► Anal jynsy gatnaşyklaryň oňaýsyz we ýaramaz aýratynlyklary iýmit siňdiriş agzalarynyň keselleriniň döremegi üçin şert döredip bilerler (içegeleriň sowuklama keseli, içiň gatamagy ýa-da içiň geçmegi we baş.).

Oral jynsy gatnaşyklary netijesinde sitomegalowirus, uçuk, merezýel, gepatitiň B we C görnüşi, papillomawirusy ýokuşyp biler. Oral jynsy gatnaşyklary arkaly ýokuşyp biljek papillomawirusyň howply 16-njy we 18-nji görnüşleri bolsa bokurdagyň rak keselini döretmäge ukyplydyrlar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 18744 gezek okalan

Teswirler (13)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bet soraglar beryanizay

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

slm slm slm

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman artbujak desige sokmak zyyanlymy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ayalyñ jynsy gatnasygnyñ erkege gorä guyclimi ýa islegi etrekden pes bolýamy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men on jynsy gatnasykda bolmagym gowydy Hazirki yagdayda gunde 1 gezek bolyar 4 gun yzly yzyna 1 gezekden jynsy gatnasykda bolamda gasyklam agrayar bu nameden bolup biler

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly dogtar jynsy gatnasygyn adam saglygyna peydasy bamy namelere peyda aydyp berayinda hayyst edyan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dowamly ogshashmak zyyanlymy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dowamly ogshashmak zyyanlymy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Мен илкинжи гезек жынсы арагатнашык эдемде йоне ган гелмеди наме учин бейле болярка аримин янында хем дилим гысык гызлыгымын чыкмадыгына мен надип озумин гыздыгымы субут эдип билерин ??? Жогабыныза интизарлык билен гарашян !!!

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

El derlemani nadip ayyryp bolyaka lykman aydayynda

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location