Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

PREZERWATIWLER BARADA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.84 (37 Ses)

Gadyrly okyjy!

Prezerwatiwler dogry ulanylanda islenilmedik göwreliligiň we jynsy gatnaşygy arkaly geçýän ýokançlyklaryň öňüni alýar.

Häzirki wagtda prezerwatiwler lateks serişdesinden edilýär. Lateks seýrek ýagdaýlarda allergiki täsirliligi döredip biler.

Lukmançylyk edebiýatynda prezerwatiwleri uzak ulanylmagynyň döli dökme (eýakulýasiýa) ýagdaýyny uzaklaşdyrýanlygy barada maglumatlar bardyr.

Umuman alanyňda, prezerwatiwleriň kadaly ulanylmagy zyýanly üýtgeşmelere getirmeýär.

Saýtyň lukmany.

  • 13303 gezek okalan