Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ILKINJI JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.77 (288 Ses)

Hormatly Myrat!

Ilkinji jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary barada we ol babatda ýüze çykyp biljek soraglara jogaby saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we.... ýalňyşlyklary" atly makaladan tapyp bilersiňiz.

Ilkinji gijede ýüze çykyp biljek käbir näsazlyklar baradaky ýene bir makalany ýakyn günlerde  Siziň dykgatyňyza hödürläris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 67263 gezek okalan