Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYKLARYŇ ÝYGYLYGY NÄHILI BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.19 (27 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyklaryň kadalygyna ýa-da uzak arakesmeden soň bolýanlygyna garamazdan, erkek adam üçin hem, aýal üçin hem belli bir gatnaşyklarynyň ýygylygy lukmançylyk jähtinden bellenilmeýär.

Jynsy gatnaşyklaryň ýygylygy beden saglygyna, onuň fiziologiki we psihologiki aýratynlyklaryna, jynsy höwese, aýalyňyza (ýa-da adamyňyza) bolan duýgularyňyza baglydyr.

Bir adam üçin jynsy gatnaşygy her gün geçirmek (günde 2-3 gezek hem) zerur bolsa, başga birinde hepdede 2-3 sapar, üçünji bir adamda bolsa aýda 3-4 gezek isleg döräp biler.

Jynsy gatnaşyklaryň nähili ýygylykda geçirilýändigine garamazdan, esasy zat ol iki tarapda hem kanagatlanma, hoşallyk döretmelidir.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

  • 17257 gezek okalan