Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝALYŇ WE ERKEGIŇ JYNSY ISLEGINIŇ ARASYNDA TAPAWUT BARMY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (61 Ses)

Hormatly okyjy!

Biz Siziň soragyňyzy aldyk. Beren soragyňyzyň gyzykly we maşgala durmuşy üçin wajypdygyny, oňa giňişleýin jogap bermegi haýyş edeniňizi göz öňüne tutup, lukmanlarymyz ýörite makala taýynlamagy niýet edindiler. Ol ýakyn günlerde saýtymyzda peýda bolar.

Hormat bilen, saýtyň administratory.

  • 17422 gezek okalan