Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIK DÖWRÜNDE JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.66 (96 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe aýalyň ýagdaýyny, göwreliligiň geçiş aýratynlyklaryny göz öňüne tutup jynsy gatnaşyklary alyp baryp bolar. Bu döwürde jynsy gatnaşyklaryň berýän peýdasy, bu gatnaşyklaryň göwreliligiň möhletine baglylykda üýtgäp bilmegi, gatnaşyklara garşy görkezmeler barada giňişleýin maglumat almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik we jynsy gatnaşyklar" atly makalany okamagy Size maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 41086 gezek okalan

Teswirler (14)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam dokdr menig cagam bolya yone tiz sowklaya gorlik wagtiman agr gecya birji cagam ayrldi ikinji bar yone tiz tiz sowklaya bu nameden bolya

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jogap berayin

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Derman maslahat berip bilenizokmy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bir derman bar diyaler sol derman ekiz tohumlary oyaryamys sizde bamy so derman

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam dokdor biz ekiz oglanjyk edinesimiz gelya sona name maslahat berip bilersiniz nira barmaly biz

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman menin gelinim liceniye almasan gowreli bolanok dine liceniye bilen gezmeli name etmeli aydyp berseniz

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salamghj

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location