Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYGYŇ ÝYGYLYGY SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLYMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.09 (120 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamlar jynsy islegi we işjeňliginiň ýüze çykyş derejesi boýunça dürli-dürli bolup, ol ýagdaý beden aýratynlyklaryna baglydyr. Ýöne çenden aşa seksual işjeňlik, wagtyň geçmegi bilen ruhy gamgynlylyga, uky bozulmalara, gaharjaňlyga, ýadawlylyga, jynsy gowşaklyga getirip biler. Juda ýygy geçýän jynsy gatnaşyklarda, kadaly gatnaşyklara ýardam berýän biologiki suwuklyklaryň bölünip çykmasynyň yza galýandygy sebäpli ýaramly, lezzetli keýp alma duýgulary peselýär, olaryň ýitiligi ýitýär.

Käbir seksopatologlaryň bellemegine görä, juda ýygy geçýän jynsy gatnaşyklar, jynsy işjeňligi kadalaşdyrýan merkezleriň dartgynlylygynyň ýokarlanmagyna getirip, bedeniň garrama ýagdaýynyň wagtyndan öň, has ir başlanmagyna hem itergi berip biler.

Siziň ýagdaýyňyzda, uzak wagtdan soň, jynsy gatnaşyklary bir gezek tapgyrlaýyn ýygy geçirmek hiç hili ýaramaz täsirlere getirmez diýip pikir edýärin.

Öz seksual aýratynlyklaryňyza, ýaşyňyza görä, jynsy gatnaşyklary kadaly geçirip, hemişe seksual „açlygy“ duýup gezmek lukmanlar tarapyndan dogry hasaplanýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 45951 gezek okalan

Teswirler (49)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jynsy gatnasykdan alyan lezzetim yok name etmeli lukman

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jynsy gatnashygyny kuvvatlandyryjy derman yokmy ady name?

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman gowmy yagdaylar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gatnasyk peselse ony soñ yzyna òñkisi yalak edip gùýjine getirip bolanokmy

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bax olayen ekeninizay

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman biz caga isleyas bolanok nadyp boldurup bolar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman biz çaga isleýas weli bolonok nadip bolup biler

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

toydan on kan bolan jyns gatnasyklary adamda perzentsizlige getirip bilermi??

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Yasym 34 jyns gatnasygyna kan hovesim yok. Namedenka

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

яшын 50 геченсон жынсы гатнашыкзерурмы? Шол барада душундирайин.

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location