Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNS GATNAŞYGYNDA ADATY DÄL JYNS GATNAŞYGY KADALY HASAPLANÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (40 Ses)

Hormatly okyjy!

Seksologiýada kadalyk düşünjesi özboluşly aýratynlyga eýe bolup, bu düşünje biologiki, sosial, şahsy aýratynlyklaryň utgaşmasyndan düzülendir. Jynsy gatnaşyklaryň öňüsyrasynda adaty däl (dil, dodaklar bilen jynsy agzalary gyjyndyrma) gyjyndyrmalary ulanma seksologlar tarapyndan dogry we kadalaýyk hasaplanýar.

Bu ýagdaý ylymda "kunnilingus" diýip atlandyrylyp, ol iki tarapyň hem islegi we gigiýeniki taraplaryň berjaý edilmegi bilen geçirilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 14584 gezek okalan