Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.59 (44 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Eger jynsy gatnaşyklaryň geçirilýän wagty aýbaşy halkasynyň ortasyna (aýal jyns öýjükleriniň emele gelýän wagty) gabat gelen bolsa, göwreliligiň galmagynyň ähtimallygy juda ýokarlanýandyr. Göwreliligiň galmagy üçin şunuň ýaly "oňaýly günlerde" göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri ulanylmasa, çaga galyp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<   >>>

  • 17406 gezek okalan