Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGA GALANDAN SOŇ JYNS GATNAŞYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (66 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň göwresinde çaganyň galandygyny onuň aýbaşynyň saklanmagy, umumy ýagdaýynyň üýtgemegi (ýürek bulanma, gaýtarma, dürli yslara duýgurlylyk, tagamlara bolan islegiň üýtgemegi, süýt mäzleriniň ulalmagy we agyrmagy) ýaly alamatlardan çen tutup bolar. Ýöne bu alamatlar çaklama esas döredip, takyk maglumaty berip bilmeýär. Aýalyň peşewiniň test-zolajyklary bilen barlama (has irki möhletlerde hem) we ýatgynyň ultrases barlagyny geçirme has anyk maglumaty berip bilýändir.

Göwrelilige çaklama dörese, ginekolog lukmanyň maslahatyny almak ýerlikli bolar. Jynsy gatnaşyklara garşy belli bir görkezmeler lukman tarapyndan bellenmese, olary geçirip bolar.

Göwrelilik döwründe jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary, oňa garşy görkezmeler we başga-da köp peýdaly maslahatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik we jynsy gatnaşyklar" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 31288 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

hic hili caam galanok name etmeli

gu[jahan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam. Caga galmasa name etmeli yuredim bulandy gowsum agyrdy isdam bolmady caga galdymyka diysem yenede aybasym geldi name edip bolorka

Bahar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doktor goreli bolmak cagamy elime almak isleyan bowrek dawlenyi sen cisyan cagam ayryldy 6aylyk kesirwi bollum goreli bolmak isleyan

Enes
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doktor salam men goreli bollum caga 6sylyk kesirwi etdiler bowrek dawlenyi adam cisdim inni caga galanok name etsem gowy bolar maslahat berayin

Enes
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Cagany nadip etmelu

Meryem
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Görkezip bilseniz hoshal bolardym

Shatlyk
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ilkinji gijeden bir pursat gorup bolmayamy

Shatlyk Kerkiyew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam gowmysynyz

Shatlyk Kerkiyew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam

Shatlyk Kerkiyew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam.Caga nadip galyar jynsy gatnasykdan son nadip durmaly

bahar
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location