Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

"G NOKADY" NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.79 (42 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýal jyns agzalarynda iň gyjyndyryjy "G nokat" diýip atlandyrylýan ýer jynshananyň öňki diwarynyň ortasynda ýerleşýändir. Bu erogen nokady 1950-nji ýylda lukman Ernst Grefenbergin açyp häsiýetlendirdi.

Saýtyň ginekolog lukmany.

 

<<< >>>

  • 15254 gezek okalan