Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ERKEK ÖZ UJYDYNYŇ AÝAL TARAPYNDAN DÜRLI USULDA GYJYNDYRYLMAGYNY ISLEÝÄRMIKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.68 (229 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkeklik jyns agzalaryny dodak, dil bilen gyjyndyrma (lukmançylykda bu ýagdaý "fellasiýa" diýip atlandyrylýar) jynsy gatnaşyklaryň öňündäki taýynlaýjy çäreler hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, bu olara hereketler birmeňzeş geçýän jynsy gatnaşyklarda täzelik, lezzetlilik, başga tanyş bolmadyk duýgulary başdan geçirmäge kömek edip biler. Şahsy arassaçylyk düzgünleri berjaý edilip geçirilen, jynsy agzalary olara gyjyndyrma hereketleri kadadan çykma ahwalat däldir. Bu ýerde esasy zat – jübütleriň özara islegi we düşünişmegidir. Islendik adam gatnaşyklarynda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklary hem taraplaryň terbiýesine, gylyk häsiýetine, dini garaýyşlaryna, uýýan umumy ýaşaýyş düzgünlerine, jynsy isleglerine baglylykda alnyp barylýandyr.

Eger Siz häzir gatnaşyklarda şeýle hereketlere taýyn bolmasaňyz öz halaýan adamyňyza sebäbini düşündiriň. Açyk söhbetdeşlikden gaçmaň. Beýle herekete Siziň häzir taýyn däldigiňizi, onuň üçin belli bir wagtyň we psihologiki taýynlygyň möhümdigini aýdyň. Eger ol Sizi halaýan we onuň üçin Siziň içki psihologiki asudalygyňyzy saklama möhüm bolsa, ol Size düşüner. Size kömek eder. Bu ugurda utanman, ýuwaş-ýuwaş öz ukybyňyzy, fantaziýaňyzy ulanyň. Özara duýgular, isleg bilen geçirilýän jynsy gatnaşyklarda özara kanagatlanma getirip biljek islendik hereketler kadaly hasaplanyp bilner.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 97928 gezek okalan

Teswirler (62)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Towugyň ýumurtgasyny iýmäň onda! Onuň düzümi towugyň döli bilen horazyň dölünden ybarat. Ol hem haramdyr onda?!. Aýalyňa, gyzyňa, gyz doganyňa, ejeňe we ähli zenan garyndaşlaryň kosmetiki serişdelerini ulandyrma. Sebäbi olaryň hemmesi öküziň...

Towugyň ýumurtgasyny iýmäň onda! Onuň düzümi towugyň döli bilen horazyň dölünden ybarat. Ol hem haramdyr onda?!. Aýalyňa, gyzyňa, gyz doganyňa, ejeňe we ähli zenan garyndaşlaryň kosmetiki serişdelerini ulandyrma. Sebäbi olaryň hemmesi öküziň dölünden ýasalýar. Döl seniň üçin haram zat. Men teswirimiň ikisinem David barada ýazdym. Asyl seniň özüň dölden ýasalana. Onsoňam lukmana haýbat atan bolýaň. Seniň diýen paýyş sözleriňi durmuşda özüňe amal etmeli.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dawid! "Utanmazak gyz geçi götünden utanar" diýýärler. Agzyňdan çykýan paýyş sözler bolsa seniň tüýs baryp ýatan haramzadalygyňy tassyklaýar. Şirpäki dogry belläpsiň. Ol haramyň lukmana diýýän zatlary halalmyş, a lukmanyň diýýän zady harammyş......

Dawid! "Utanmazak gyz geçi götünden utanar" diýýärler. Agzyňdan çykýan paýyş sözler bolsa seniň tüýs baryp ýatan haramzadalygyňy tassyklaýar. Şirpäki dogry belläpsiň. Ol haramyň lukmana diýýän zatlary halalmyş, a lukmanyň diýýän zady harammyş... Halal bolsun, haram bolsun saňa näme?! Düşünjäň «0»-dygyny görkezýäň. Dinede hormat goýmaly welin, käbir toslamalara ynanman ylmy taýdan subut edilen maglumatlara ynanmaly. Onsaňam men düşünemok, adamyň köpeliş agzasy näme üçin haram? Ösümlikleriň „köpeliş agzalary” tohumlary hem haramdyr onda?!.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dine yanyndaki bn edeninizi edin

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dawid! "Utanmazak gyz geçi götünden utanar" diýýärler. Agzyňdan çykýan paýyş sözler bolsa seniň tüýs baryp ýatan haramzadalygyňy tassyklaýar.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doktar bolushyna sikeyin haramzada blya

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Howwada pulun guyjine okap gutarsan halka name maslahat berjek sen yaly haramzadalary pituh etmeli sen ozin agzyna bermeli cmo blya

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Seni we seni okadan mugallymyn ejesini sikeyin.! Sen musulmanmy ozi.?

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Blya ina sana maslahat

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ejenki onda barynyza

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Yalamakdan basaga gurrun edenizok biderek zatlardan oziniz utananyzokmy.yalamak sormak bularyñ hemmesi haram haram sony sorayanam harmzada adam.musulmancylyga dogury gelmeyan zatlar hemmesi.

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location