Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ILKINJI GIJE

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.74 (351 Ses)

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň ýyrtylan gyzlyk perdesiniň gyralarynda dörän çişginlilik, gan toplanmalar aýrylýança, azyndan 3-4 gün jynsy gatnaşyklardan saklanmaklyk maslahat berilýär.

Bu ünslülik ýaranyň çalt bitmegine, döräp biljek agyryly duýgularyň öňüni almaga ýardam berer.

Bu sorag barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we... ýalňyşlyklary" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 104798 gezek okalan

Teswirler (31)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzlyk alynandan soň näçe wagtdan soň ýene gatnaşyk etmek maslahat berilýär haýys su soragyma jogap ýazaýyn lukman.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzlyk alynandan son jyns gatnasykda bolmasan yagny aradan 5 yyl gecen bolsa nahili bolyar sony aydayynda lukman

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

@menli dowulmedik ayagyny perda dikip goysang?

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men ayagym typyp yykyldym we lukmana yuz tutamda gyzlyk perdaň ayrylandygyny duydym indi name etželi

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman soraglara jogap berayynda

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzluk barmi yokmi Nadip bilmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam size bir soragym bar gyzlyk emeli yol bilen goydyryp bolyamy. Nahili yol bn goyulya kyn gormeseniz su barada aydyp berayin ???

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman men oylenjek bolyan mana ilkinji gije bolmaly zatary aydyp berayin gyn gormeseniz ozumem bilyan welin birden basga isler bolmazsyn diyp gorkyan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ok

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location