Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ILKINJI GIJE

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (347 Ses)

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň ýyrtylan gyzlyk perdesiniň gyralarynda dörän çişginlilik, gan toplanmalar aýrylýança, azyndan 3-4 gün jynsy gatnaşyklardan saklanmaklyk maslahat berilýär.

Bu ünslülik ýaranyň çalt bitmegine, döräp biljek agyryly duýgularyň öňüni almaga ýardam berer.

Bu sorag barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we... ýalňyşlyklary" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 • 102668 gezek okalan

Teswirler (29)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

@menli dowulmedik ayagyny perda dikip goysang?

 
 1. menli

Men ayagym typyp yykyldym we lukmana yuz tutamda gyzlyk perdaň ayrylandygyny duydym indi name etželi

 
 1. mekan

Salam lukman soraglara jogap berayynda

 
 1. Mermen

Gyzluk barmi yokmi Nadip bilmeli

 
 1. merdan

Salam size bir soragym bar gyzlyk emeli yol bilen goydyryp bolyamy. Nahili yol bn goyulya kyn gormeseniz su barada aydyp berayin ???

 
 1. mekan.80

salam lukman men oylenjek bolyan mana ilkinji gije bolmaly zatary aydyp berayin gyn gormeseniz ozumem bilyan welin birden basga isler bolmazsyn diyp gorkyan

 
 1. mekan.80

salam lukman

 
 1. Ok

Ok

 
 1. Bashim

?

 
 1. Teke

gyzlar Teke.1999.

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location