Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

POSALAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (62 Ses)

Hormatly okyjy!

Elbetde, öpüşmek iki tarapa hem lezzetli duýgulary berip biler, sebäbi onda agyz boşlugynda ýerleşýän ençeme  duýgur nokatlara täsir etme bolup geçýändir. Öpüşmegiň örän peýdaly hem-de oňaýsyz taraplary  barada gyzykly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Öpüşmegiň peýdasy hem-de zyýany" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>>

  • 20734 gezek okalan