Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNS GATNAŞYGY EDILMEZDEN BOLÝAN EROZIÝA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.58 (31 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygy başlamazdan gönelen (ereksiýa ýagdaýyna ýetirilen) ujytdan dölüň gelmegi (eýakulýasiýa ýagdaýy) onuň wagtyndan öň gelmegini aňladyp, bu bozulma jynsy agzalaryň dürli kesellerinde (meselem, prostatit), uzaga çekýän stress ýagdaýlarynda, jynsy gatnaşyklarda döreýän psihologiki dartgynlylyklarda döräp biler. Bu ýagdaýyň kadaly gaýtalanyp durýan halatynda, bozulmanyň sebäbini anyklamak üçin  androlog lukmanynyň maslahatyny alma peýdaly bolar. Dörän mesele babatda doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makalany okamagy maslahat berýäris.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

  • 15868 gezek okalan