Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GANAMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.49 (81 Ses)

Hormatly okyjy!

Gyzlyk perdesiniň ilkinji gijede ýyrtylmagy ganyň köp mukdarda ýitirilmegi bilen häsiýetlenmeýär. Ganly bölünip çykmalar az mukdarda bolup, olaryň gelmegi  ortaça 1-4 gün dowam edip biler. Köp mukdarda, lagtaly gelýän ganly bölünip çykmalar, köplenç, ilkinji  jynsy gatnaşykdan soň jynshananyň diwarlarynyň ýyrtylmagynyň alamaty bolup biler. Bu ýagdaý gaýragoýulmasyz hirurgiki kömegiň berilmegini (jynshananyň ýyrtylan ýerine tikin goýmak) talap edýändir. Birinji jynsy gatnaşyklary emaý bilen geçirmek, gödek hereketlere ýol bermezlik bu ýaramaz hadysalaryň öňüni almaga kömek edip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 26729 gezek okalan