Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NÄMEDENKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.65 (52 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň öpüşme wagty syn edýän ak reňkli suwuklygyňyz,  seksual gyjynma netijesinde jynshanadan we onuň agzynda ýerleşýän bartolin mäzinden çykýan bölünip çykmalardyr. Jynsy gatnaşyk wagty bu özboluşly tebigy nemlendiriji jynshanany çyglandyryp, gatnaşygyň agyryly, oňaýsyz geçmeginiň öňüni alýandyr. Sizde ýüze çykan ýagdaýyň aýal fiziologiýasy üçin kadaly bolup durýandygyny belläsim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 13268 gezek okalan