Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZ

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.37 (117 Ses)

Hormatly okyjy!

Gyzlyk perdesi jynshananyň  girelgesini örtýän  nemli örtükdir. Jynhananyň girelgesi diýip, ýokardan kinnik (klitor), aşakdan-uly jyns dodaklaryň yzky sepleşmesi, gapdaldan – kiçi jyns dodaklary bilen çäklenen boşluga aýdylýandyr. Belki-de, ilkinji gijäni başdan geçiren oglanlara kiçi jynsy dodaklara çenli aralyk  "3-4 sm-e çeli boşluk bar" ýaly görünýändigi ähtimal.

Hormat bilen, Lukman.

<<<>>>

  • 26742 gezek okalan