Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BRUSELLÝOZ KESELI NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Brusellýoz – brusella ýokançlygynyň täsiri bilen döräp, umumy beden zäherlenmesi, nerw, direg-hereketlendiriş, önelgelilik ulgamlarynyň zeperlenmesi bilen häsiýetlendirilýän ýokançly keseldir. Brusellýoz keseliniň kliniki alamatlary, bejergi we öňüni alyş çäreleri barada doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Brusellýoz" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<   >>>

  • 3772 gezek okalan