Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SOGULJANDAN NÄDIP DYNMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Häzirki zaman lukmançylygynda gurçuklama (gelmintoz) keseline garşy dürli netijeli derman serişdeleri ulanylýandyr. Bejerginiň netijeli bolmagy üçin gurçugyň görnüşini bilmek zerurdyr. Sebäbi her görnüşe garşy peýdaly derman serişdesi saýlanyp bellenilýändir. Anyk anyklaýyş we bejeriş çärelerini geçirmek üçin gelmintolog lukmanlara ýüz tutmak zerurdyr. Şeýle hem, bu kesel barada peýdaly maglumatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Islenilmedik "myhmanlaryň" keseli: gelmintoz" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3732 gezek okalan